KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3056 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [ 15 ] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0771
หมาน้อย เพคตินจากธรรมชาติ ประโยชน์เลอค่า...พืชป่าสมุนไพรพื้นบ้าน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ญาธิปวีร์ ปักแก้ว,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2559
Full Text
PUB 0770
อาหารลดอาการท้องผูก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
Full Text
PUB 0769
หญ้าหวาน : สารให้ความหวานในผลิตภัณฑ์ลดแคลอรี่
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สุภัคชนม์ คล่องดี,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
Full Text
PUB 0768
ความจริงเกี่ยวกับความปลอดภัยของตู้อบไมโครเวฟ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,หทัยชนก กันตรง,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
Full Text
PUB 0767
ซุปไก่สกัดกับสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สุรพจน์ วงศ์ใหญ่,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
Full Text
PUB 0766
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์กับวัตถุเจือปนอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สุวีณา จันทพิรักษ์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
Full Text
PUB 0765
ไอโซฟลาโวน : ไฟโตเอสโตรเจนจากถั่วเหลือง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,พัทธินันท์ วาริชนันท์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
Full Text
PUB 0764
พรีไบโอติก และโปรไบโอติก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,กัญญรัตน์ กัญญาคำ,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
Full Text
PUB 0763
ชีวเคมีของพริก ตอนที่ 1 สีสันแสนสวยด้วยเม็ดสีที่แตกต่าง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อรไท สวัสดิชัยกุล,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
Full Text
FOOD 8446
ผลของรูปแบบเซลล์โพรไบโอติกที่มีต่อคุณสมบัติของไอศกรีมนม
นงคราญ พงศ์ตระกุล,ธนัฐฐา รอดบุญฤทธิ์,สยาม ภพลือชัย,ปิยะนุช เนียมทรัพย์,สมคิด ดีจริง,ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม ? มิถุนายน 2561
Full Textx
FOOD 8445
ผลของการเสริมร่าข้าวก่าต่อคุณลักษณะทางเคมี กายภาพ ประสาทสัมผัส และความคงตัวของ กุนเชียง ระหว่างการเก็บรักษา
เกศสินี ต๊ะต้องใจ,ธรรณพ เหล่ากุลดิลก,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม-มิถุนายน 2561
Full Textx
FOOD 8444
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากมันเทศ
นรินทร์ เจริญพันธ์,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม - มิถุนายน 2561
Full Textx
FOOD 8443
การสกัดและการประยุกต์ใช้เบต้ากลูแคนจากยีสต์
สุภัสรา รุจานันท์,ศศิธร คงเรือง,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม-มิถุนายน 2561
Full Textx
FOOD 8442
นมเปรี้ยวคีเฟอร์: เทคโนโลยีชีวภาพจากมุมมองวิทยาการด้านโอมิกส์
ศานต์ เศรษฐชัยมงคล,อัญชิสา กุลทวีสุข,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม - มิถุนายน 2561
Full Textx
FOOD 8441
การตรวจสอบการปนเปื้อน Vibrio parahaemolyticus ในหอยแครงด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดี
วารุณี หะยีมะสา,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [ 15 ] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>