KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3054 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 [ 151 ] 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6669
การทดสอบสารก่อกลายพันธุ์และประสิทธิภาพของน้ำยาล้างผักที่ผลิตจากน้ำหมักผลไม้
กรรณิกา ศรีประย่า,ปริยาภรณ์ อิศรานุเคราะห์,อุษณ๊ย์ วินิจเขตคำนวณ,ณฐนนท์ ตราชู,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

FOOD 6668
การตรวจวัตถุฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผักพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 ชนิด
ศรีนวล มานะกิจ,สมจินตนา ทวีพานิขย์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

FOOD 6667
การอบแห้งผลิตผลทางการเกษตรด้วยพลังแสงอาทิตย์และการเปลี่ยนสถานะ
จำรัส กิ่งสวัสดิ์,สุขสัน มูลดี,ทวีวัฒน์ สุภารส,สมชาย แดงทอง,สมหวัง นวชาญ,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

FOOD 6666
ประสิทธิภาพของสารสกัดในฝรั่งร่วมกับกรดอินทรีย์ต่อการลกดจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร
ลักขณา บรรณสาร,บุษกร ทองใบ,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

FOOD 6665
การรอดชีวิตหลังการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งของเชื้อ Lactobacillus acidophilus ที่ถูกตรึงเซลล์ในวุ้นเมล็ดแมงลัก
จตุพัฒน์ สมัปปิโต,ณฐนนท์ ตราชู,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

FOOD 6664
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณกรดโฟลิคและธาตุเหล็กในระหว่างการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญพืชชนิดไรซ์เฟลคจากข้าวกล้อง
เพ็ญวิภา อ้วนแพง,เกียรติพงษ์ เจริญจิตต์,ศิริธร ศิริอมรพรรณ,อัศวิน อมรสิน,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

FOOD 6663
ปรับปรุงคุณภาพขนมปังโดยใช้แป้งข้าวหอมมะลิทดแทนแป้งสาลีด้วยไฮดรอกซีโพรีลเมธิลเซลลูโลส
ศรินทร สุวรรณรงค์,ดวงเดือน ภิบาลสิงห์,กมลทิพย์ ธนะรัตน์,ศิริธร ศิริอมรพรรณ,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

FOOD 6662
การผลิตเอทานอลและ R-phenylacetylcabinol จากสารผสมระหว่างเศษของแข็งที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องและกากน้ำตาล
วรายุทธ เนติกานต์,นพพล เล็กสวัสดิ์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

FOOD 6661
ผลของสารป้องกันการจับตัวเป็นก้อนในผงต้มยำต่อปริมาณความชื้นและลักษณะการจับตัวเป็นก้อน
พิมพ์ใจ มณีพันธ์,วิชมณี ยืนยงพุทธกาล,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

FOOD 6660
การใช้ความร้อนสูงมีผลดีต่อคุณภาพโยเกิร์ตโปรไบโอติค
จตุพัฒน์ สมัปปิโต,ณฐนนท์ ตราชู,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

FOOD 6659
ผลของโอโซนต่อปริมาณแบคทีเรียที่ต้องการอากาศในเนื้อหมูสด
ธนากร เพียชิน,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

FOOD 6658
ปริมาณสารออกฤทธิ์ชีวภาพและความคงตัวของสารในรำข้าวสกัด
จินตนา สังโสภา,รำไพ เกณฑ์สาคู,อนุชิตา มุ่งงาม,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

FOOD 6657
สภาวะทีี่เหมาะสมที่สุดในการหุงข้าวด้วยความดันเพื่อการผลิตข้าวแช่เยือกแข็ง
วิราศิณี ขุนสุวรรณ,มนัชญา งามศักดิ์,พีรยา โชติถนอม,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

FOOD 6656
คุณสมบัติของแป้งข้าวขาวดอกมะลิ 105 และแป้งข้าวโพดพรีเจลที่ผลิตด้วยเครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้งคู่
พีรยา โชติถนอม,มนัชญา งามศักดิ์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

FOOD 6655
การศึกษาสูตรผลิตภัณฑ์บิสกิตสำหรับเด็กจากแป้งข้าวกล้อง
สุรัชนา โปร่งจันทึก,พีรยา โชติถนอม,มนัชญา งามศักดิ์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 [ 151 ] 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>