KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3063 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 [ 152 ] 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6663
ปรับปรุงคุณภาพขนมปังโดยใช้แป้งข้าวหอมมะลิทดแทนแป้งสาลีด้วยไฮดรอกซีโพรีลเมธิลเซลลูโลส
ศรินทร สุวรรณรงค์,ดวงเดือน ภิบาลสิงห์,กมลทิพย์ ธนะรัตน์,ศิริธร ศิริอมรพรรณ,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 6662
การผลิตเอทานอลและ R-phenylacetylcabinol จากสารผสมระหว่างเศษของแข็งที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องและกากน้ำตาล
วรายุทธ เนติกานต์,นพพล เล็กสวัสดิ์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 6661
ผลของสารป้องกันการจับตัวเป็นก้อนในผงต้มยำต่อปริมาณความชื้นและลักษณะการจับตัวเป็นก้อน
พิมพ์ใจ มณีพันธ์,วิชมณี ยืนยงพุทธกาล,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 6660
การใช้ความร้อนสูงมีผลดีต่อคุณภาพโยเกิร์ตโปรไบโอติค
จตุพัฒน์ สมัปปิโต,ณฐนนท์ ตราชู,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 6659
ผลของโอโซนต่อปริมาณแบคทีเรียที่ต้องการอากาศในเนื้อหมูสด
ธนากร เพียชิน,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 6658
ปริมาณสารออกฤทธิ์ชีวภาพและความคงตัวของสารในรำข้าวสกัด
จินตนา สังโสภา,รำไพ เกณฑ์สาคู,อนุชิตา มุ่งงาม,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 6657
สภาวะทีี่เหมาะสมที่สุดในการหุงข้าวด้วยความดันเพื่อการผลิตข้าวแช่เยือกแข็ง
วิราศิณี ขุนสุวรรณ,มนัชญา งามศักดิ์,พีรยา โชติถนอม,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 6656
คุณสมบัติของแป้งข้าวขาวดอกมะลิ 105 และแป้งข้าวโพดพรีเจลที่ผลิตด้วยเครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้งคู่
พีรยา โชติถนอม,มนัชญา งามศักดิ์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 6655
การศึกษาสูตรผลิตภัณฑ์บิสกิตสำหรับเด็กจากแป้งข้าวกล้อง
สุรัชนา โปร่งจันทึก,พีรยา โชติถนอม,มนัชญา งามศักดิ์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 6654
ผลของความหนาแน่น ความเค็ม และความถี่ในการให้อาหาร ต่อการเจริญเติมโตและการรอดตายของลูกหอยหวานระยะลงพื้น
ณัฐธิดา เค้าแก้ว,นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์,บังอร แถวโนนงิ้ว,ช฿ศรี ตลับมุข,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 6653
ผลของการใช้ยีสต์ที่ผลิตจากแป้งมันสำปะหลังผสมในอาหารเพื่อใช้เป็นแหล่งโปรตีนไบโอติก ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต และการย่อยได้ของโภชนะในลูกสุกรหลังหย่านม
ทรงศักดิ์ จำปาวะดี,ทัศน์วรรณ สมจันทร์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 6652
สมบัติของแป้งพรีเจลาทิไนซ์ที่ผลิตจากการใช้ความร้อนจากแป้งข้าวเหนียว กข6 แป้งข้าวเจ้าขาวดอกมะลิ 105 และชัยนาท 1
กุหลาบ สิทธิสวนจิก,มังกรศรีสะอาด,พีรยา โชติถนอม,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 6651
การศึกษาควาสามารถในการทนต่อสภาพความเค็มของพริก
พนิดา อติเวทิน,อรวรรณ แสวงสุข,นริศ สินศิริ,พัฒนา ภาสอน,วรรณวิภา พินธะ,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 6650
Prevalence, Risk Factors and Genotyping of Cryptosporidium spp. from Feces of Dairy Cows in Saraburi, Kanchanaburi and Nakhon Pathom Provinces
Tawin Inpankaew,Sathaporn Jittapalapong,Wissanuwat Chimnoi,Pipat Arunvipas,Nongnuch Pinyopanuwat,Kasetsart Journal : Natural Science
Vol.43 No.5
Full Textx
FOOD 6649
Prevalence of Trypanasoma evansi Infection Causing Abortion in Dairy Cows in Central Thailand
Sathaporn Jittapalapong,Pipat Arunvipas,Marc Desquesnes,Nachai Sarataphan,Chanya Kengradomkij,Katsarin Kamyingkird,Wissanuwat Chimnoi,Chamnonjit Phasuk,Nongnuch Pinyopanuwat,Tawin Inpankaew,Arkom Sangvaranond,Kasetsart Journal : Natural Science
Vol.43 No.5
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 [ 152 ] 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>