KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3061 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 [ 153 ] 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6611
อัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ำมะเขือเทศและน้ำเสาวรสต่อการผลิตน้ำมะเขือเทศผสมน้ำเสาวรสพร้อมดื่ม
อัญชลินทร์ สิงห์คำ,นิรันดร์ จันทร์ลาด,จรรยา ทับไกร
กันยายน - ธันวาคม 2551
Full Textx
FOOD 6610
การศึกษาผลการเติมเชื้อและการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติก Lactobacillus debruekii spp. bulgaricus ในผลิตภัณฑ์มะเขือเทศแช่อิ่มอบแห้ง
ฐิติกัลยา ผ่องลำเจียก,ธีรพร กงบังเกิด,วรสิทธิ์ โทจำปา,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551
Full Textx
FOOD 6609
คุณสมบัติและปริมาณที่เหมาะสมของปาเปนผงดิบจากยางมะละกอสำหรับหมักเนื้อหมู
เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์,วาสนา ทองพรรณ,วรรณิศา โพธิ์อ่อง,ธิติญา สร้อยมี,อริยา เมืองชุม,ศรีสุชาดา ทาศรี,ปวีนา น้อยทัพ,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551
Full Textx
FOOD 6608
การพัฒนาชาชงกระชายดำผลไม้
ศิริพร พจนการุณ,เสริมสกุล พจนการุณ, สมชาย จอมดวง,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551
Full Textx
FOOD 6607
การพัฒนากระบวนการผลิตปลาร้าอบแห้งโดยใช้ตู้อบลมพลังงานแสงอาทิตย์
วสาวี พิชัย,รสติรัตน์ แผ่นทอง,สุรเชษฐ แก้วกิ่ง,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551
Full Textx
FOOD 6606
การจัดวางแนวทางที่ดีในกระบวนการผลิต "ปลาร้า"
วสาวี พิชัย,อรทัย ดลเอี่ยม,วีระเดช ชัยมงคล,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551
Full Textx
FOOD 6605
อิทธิพลของการใช้แป้งข้าวเหนียวร่วมกับแป้งดัดแปรต่อผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ข้าว
ณัฐกานต์ นามมะกุนา,ศจี สุวรรณศรี,ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551
Full Textx
FOOD 6604
การผลิตนมพาสเจอร์ไรส์เสริมไอโอดีน
ธิดารัตน์ มุ่งดี,เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551
Full Textx
FOOD 6603
ผลของการใช้น้ำมันหอมระเหยจากใบกระเพราร่วมกับไคโตซานในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในไส้กรอก
กิตติภรณ์ พ่วงสุข,พันธ์ณรงค์ จันทร์แสงสี,ปรียะทัศนีย์ ประไชโย,ธีรพร กงบังเกิด,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551
Full Textx
FOOD 6602
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำชากระชายดำผสมน้ำผึ้งมะนาว
ศิริพร พจนการุณ,สมชาย จอมดวง,เสริมสกุล พจนการุณ, วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551
Full Textx
FOOD 6601
การผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุชภาพจากสมุนไพรกระชายดำ กระชาย และเจียวกู้หลาน
ศิริพร พจนการุณ,สุกัญญา วงศ์พรชัย,สมชาย จอมดวง,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551
Full Textx
FOOD 6600
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของปลาช่อนเค็มแดดเดียวระหว่างการทำเค็ม
สิรินภา สุวรรณ์,กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ,ธรีพร กงบังเกิด,นิติพงศ์ จิตรีโภชน์,วรสิทธิ์ โทจำปา,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551
Full Textx
FOOD 6599
Effect of two stages drying with a pause period on drying rate and energy consumption of blanched-frozen bananas
Rak Dandamrongrak,Richard Mason,Gordon Young,วารสารเกษตรนเรศวร
January - April 2009
Full Textx
FOOD 6598
ผลของกรดอะซิติกที่มีต่อคุณาพปลาช่อนแดดเดียวบรรจุสูญญากาศ
ณัฏฐา หะทะยัง,เหรียญทอง สิงจานุสงค์,ปวีนา น้อยทัพ,วารสารเกษตรนเรศวร
มกราคม - เมษายน 2552
Full Textx
FOOD 6597
ซอร์บชั่นไอโซเธอร์มและกลาสทรานสิชั่นในอาหารแห้ง
วิไล สนธิเพิ่มพูน,วารสารเกษตรนเรศวร
มกราคม - เมษายน 2552
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 [ 153 ] 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>