KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3049 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [ 154 ] 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6584
ความสำคัญของวิตามินเอ (Vitamin A) ต่อร่างกาย
ช่อลัดดา เที่ยงพุก

FOOD 6583
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและสมบัติบางประการของผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าพื้นเมืองในจังหวัดพัทลุง
อมรรัตน์ ถนนแก้ว,จันทิรา ฤทธิจักร,สุปราณี สุริยะพล,วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
มกราคม - มิถุนายน 2552

FOOD 6582
การดูดซับเบต้าแคโรทีนในน้ำมันปาล์มดิบโดยใช้ตัวดูดซับเมโซพอรัสคาร์บอน
ลลิตา บุรีรักษ์,ประกอบ กิจไชยา,วิศวสารลาดกระบัง
กันยายน 2552

FOOD 6581
การแปรรูปหน่อไม้จากไผ่บนที่สูง : หน่อไม้ดองเค็ม
มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด,รัศมี ศุภศริ,งามจิตร โล่วิทูร,สิริพร สธนเสาวภาคย์,วาสารวนศาสตร์

FOOD 6580
ปริมาณโซเดียมเบนโซเอต และสีอินทรีย์สังเคราะห์ในอาหาร
กิตติมา โสนะมิตร์,วันทนีย์ ขำเลิศ,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมษายน - มิถุนายน 2552

FOOD 6579
การประเมินปริมาณการได้รับเชื้อ Vibrio parahaemolyticus จากการบริโภคกุ้งในเชตกรุงเทพมหานคร
เพ็ญศรี รอดมา,กนกพรรณ ศรีมโนภาษ,อรษา สุดเธียรกุล,นิรชา วงษ์จินดา,วราภา มหากาญจนกุล,พูนทรัพย์ วิรุฬหกุล,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมษายน - มิถุนายน 2552

FOOD 6578
ปริมาณเกลือแร่ชนิดต่างๆ โพลีฟีนอล แทนนิน และไฟเตทในผลไม้ไทย
ริญ เจริญศิริ,รัชนี คงคาฉุยฉาย,ชนิลเนตร ต่อสหกุล,วารสารโภชนาการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2551

FOOD 6577
การตกผลึกร่วมแว๊กซ์/คาร์ดานอลในน้ำมันจากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ปรับสภาพ
เศรษฐการ พรมศิริ และ สุรัตน์ อารีรัตน์,วิศวสารลาดกระบัง
มิถุนายน 2552

FOOD 6576
การประเมินปริมาณการได้รับเชื้อ Bacillus cereus ในนมผงดัดแปลงสำหรับทารก
เพ็ญศรี รอดมา ... [และคนอื่นๆ],วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มกราคม - มีนาคม 2552

FOOD 6575
การวิเคราะห์ปริมาณพลวงที่ละลายออกมาจากภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารชนิดพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต
ศศิธร หอมดำรงค์วงค์ และ อุมา บริบูรณ์
มกราคม - มีนาคม 2552

FOOD 6574
กรณีศึกษาการประเมินความเสี่ยงจากอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง
ชนินทร์ เจริญพงศ์,วารสารอาหารและยา
มกราคม - มีนาคม 2552

FOOD 6573
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสกะเพรา
สมโภช พจนพิมล,วารสารวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มกราคม - มีนาคม 2552

FOOD 6572
ทำอย่างไรให้ห้องปฏิบัติการได้รับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
อรัญ นันทขัติ,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม - สิงหาคม 2552

FOOD 6571
การประยุกต์ใช้น้ำส้มสายชูหมักในกระบวนการหมักเทมเป้จากถั่วเหลือง
วราวุฒิ ครูส่ง,อโณทัย ก้องวัฒนา,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
พฤษภาคม - สิงหาคม 2552

FOOD 6570
การสกัดเส้นใยอาหารจากแกนสับปะรดและสมบัติทางกายภาพของสารสกัด
อัญชลี ศรีจำเริญ,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
พฤษภาคม - สิงหาคม 2552

   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [ 154 ] 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>