KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3056 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 [ 155 ] 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6576
การประเมินปริมาณการได้รับเชื้อ Bacillus cereus ในนมผงดัดแปลงสำหรับทารก
เพ็ญศรี รอดมา ... [และคนอื่นๆ],วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มกราคม - มีนาคม 2552
Full Textx
FOOD 6575
การวิเคราะห์ปริมาณพลวงที่ละลายออกมาจากภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารชนิดพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต
ศศิธร หอมดำรงค์วงค์ และ อุมา บริบูรณ์
มกราคม - มีนาคม 2552
Full Textx
FOOD 6574
กรณีศึกษาการประเมินความเสี่ยงจากอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง
ชนินทร์ เจริญพงศ์,วารสารอาหารและยา
มกราคม - มีนาคม 2552
Full Textx
FOOD 6573
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสกะเพรา
สมโภช พจนพิมล,วารสารวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มกราคม - มีนาคม 2552
Full Textx
FOOD 6572
ทำอย่างไรให้ห้องปฏิบัติการได้รับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
อรัญ นันทขัติ,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม - สิงหาคม 2552
Full Textx
FOOD 6571
การประยุกต์ใช้น้ำส้มสายชูหมักในกระบวนการหมักเทมเป้จากถั่วเหลือง
วราวุฒิ ครูส่ง,อโณทัย ก้องวัฒนา,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
พฤษภาคม - สิงหาคม 2552
Full Textx
FOOD 6570
การสกัดเส้นใยอาหารจากแกนสับปะรดและสมบัติทางกายภาพของสารสกัด
อัญชลี ศรีจำเริญ,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
พฤษภาคม - สิงหาคม 2552
Full Textx
FOOD 6569
การหาชนิกน้ำผลไม้ที่มีปริมาณธาตุเหล็กหรือธาตุแมงกานีสสูงเพื่อใช้เป็น Negative oral contest agent เพื่อตรวจระบบทางเดินน้ำดีด้วยคลื่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (MRCP)
ปรารถนา ประเสริฐ,สมศักดิ์ รุกขสุคนธ์,วิวัฒนา ถนอมเกียรติ,วารสารวิชาการทางวิทยาศาตร์สุขภาพ
พฤษภาคม - มิถุนายน 2552
Full Textx
FOOD 6568
การสำรวจการจัดการของเสียจากเนื้อในเมล็ดมะม่วงของอุตสาหกรรมอาหารของไทย
พิชญอร ไหมสุทธิสกุล,ศิริกานต์ พาสุข,วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตุลาคม - ธันวาคม 2551
Full Textx
FOOD 6567
การผลิตแป้งแผ่นจากแป้งฟลาวร์แห้วจีน
ผณิต รุจิรพิสิฐ
ตุลาคม - ธันวาคม 2551
Full Textx
FOOD 6566
มาตรการที่มิใช่ภาษีสำหรับสินค้าประเภทผัก ผลไม้ พืช และผลิตภัณฑ์จากพืช
ทัศสุรีย์ เปรมศรีรัตน์,วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มกราคม - มีนาคม 2552
Full Textx
FOOD 6565
การปรับปรุงคุณภาพผลลำไยที่ผลิตนอกฤดูและผลกระทบต่อผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/พิทยา สรวมศิริ
พิทยา สรวมศิริ, วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สังคมศาสตร์)
มกราคม - มิถุนายน 2551
Full Textx
FOOD 6564
การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของยอ (Morinda Citrifolia Linn.) โดยเทคนิคโมเลกุลในประเทศไทย/นันทนา แจ้งสุวรรณ์
นันทนา แจ้งสุวรรณ์,วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วิทยาศาสตร์)
มกราคม - มิถุนายน 2551
Full Textx
FOOD 6563
ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าพร้อมบริโภคชนิดแผ่นจากแป้งเม็ดบัว/จิรนาถ บุญคง และ นิตยา รัตนประดิษฐุ์
จิรนาถ บุญคง,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2548 - พฤษภาคม 2549
Full Textx
FOOD 6562
อิทธิพลของพลาสติไซเซอร์ต่อการต้านแรงดึงการซึมผ่านของน้ำมันและความสามารถในการละลายของฟิล์มโปรตีนถั่วเขียว/ รัตนา จินดาพรรณ และ วิไลลักษณ์ ไฝเพชร
รัตนา จินดาพรรณ,วิไลลักษณ์ ไฝเพชร,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2548 - พฤษภาคม 2549
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 [ 155 ] 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>