KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3063 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 [ 157 ] 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6553
การผลิตนมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากข้าวกล้ิอง/อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์ และ อรชูล กอสะเกด
อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์,อรชูล กอสะเกด,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2551 - พฤษภาคม 2552
Full Textx
FOOD 6552
การเสริมใยอาหารในเฟรนช์ฟรายจากมันสำปะหลัง
ปิยนุสย์ น้อยด้วง,สุภาสนี แก่นแก้ว,วารสารเทคโนโลีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2551 - พฤษภาคม 2552
Full Textx
FOOD 6551
วัตถุเจือปนในผลิตภัณฑ์อาหารว่าง
ปรานต์ ปิ่นทอง,วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
พฤษภาคม 2552
Full Textx
FOOD 6550
การผลิตฟิล์มจากโปรตีนถั่วเขียว/รัตนา จินดาพรรณ, จิรนาถ บุญคง และ จีรศักดิ์ แก้วเกิด
รัตนา จินดาพรรณ ... [และคนอื่นๆ],จีรศักดิ์ แก้วเกิด,จิรนาถ บุญคง,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2547 - พฤษภาคม 2548
Full Textx
FOOD 6549
การวิเคราะห์หาปริมาณคาเฟอีนในเครื่องดื่มโคล่าโดยวิธีการสกัดและสเปกโตรโฟโตเมตรี
ไพรัตน์ โชควิบูลย์กิจ,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2547 - พฤษภาคม 2548
Full Textx
FOOD 6548
การผลิตไอศกรีมน้ำนมถั่วเหลือง/จิรนาถ บุญคง และ นงค์นุช วงศ์แก้ว
จิรนาถ บุญคง,นงค์นุช วงศ์แก้ว,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2547 - พฤษภาคม 2548
Full Textx
FOOD 6547
การผลิตโยเกิร์ตกล้วยหอม/ปิยนุสร์ น้อยด้ง และ ปัทมา คล้ายจันทร์
ปิยนุสร์ น้อยด้วง,ปัทมา คล้ายจันทร์,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2547 - พฤษภาคม 2548
Full Textx
FOOD 6546
การผลิตไส้กรอกเวียนนาโดยการใช้เห็ดนางฟ้าทดแทนเนื้อหมูบางส่วน/ชุติมา อัศวเสถียร, ปิยนุสร์ น้อยด้วง, วีรุต วีรุตมเสน
ชุติมา อัศวเสถียร ... [และคนอื่นๆ] ,วีรุต วีรุตมเสน,ปิยนุสร์ น้อยด้วง,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2547 - พฤษภาคม 2548
Full Textx
FOOD 6545
ฟองในอาหาร
รัตนา จินดาพรรณ,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2547 - พฤษภาคม 2548
Full Textx
FOOD 6544
การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อะโวคาโดสเปรด/จิราภรณ์ สอดจิตร์, ปวีนา น้อยทัพ, และ เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์
จิราภรณ์ สอดจิตร์ ... [และคนอื่นๆ] ,เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์,ปวีนา น้อยทัพ
2551
Full Textx
FOOD 6543
ประสิทธิภาพของกรดซิตริกต่อการลดจำนวนเชื้อจุลินทรีย์ในผลไม้สดตัดแต่ง/อรรณพ ทัศนอุดม, วรรณภา สระพินครบุรี และ อุไรวรรณ สุวนานนท์
อรรณพ ทัศนอุดม ... [และคนอื่นๆ],อุไรวรรณ สุวนานนท์,วรรณภา สระพินครบุรี, วารสารเกษตรนเรศวร
2551
Full Textx
FOOD 6542
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวจี่รสเด็ด/นริศรา บุญชื่น ... [และคนอื่น ๆ]
นริศรา บุญชื่น,เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์,ปวีนา น้อยทัพ,วาสิณี อินทรรักษาทรัพย์,เสาวรี ใจธรรม,สุดใจ สาวาสิทธิ์,บุษรา ปัตตะพงศ์
2551
Full Textx
FOOD 6541
ความต้านทานของแลกเกอกร์เคลือบภายในกระป๋องอะลูมิเนียมบรรจุอาหาร
ศิริพร ดาวพิเศษ,เกรียงไกร วิไลวงศ์เสถียร,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มกราคม - เมษายน 2552
Full Text
FOOD 6540
พฤติกรรมทางวิสโคอิลาสติกของเยลลี่ลำไยโดยวัดแบบทรานเซนท์/อรุณี อภิชาติสรางกูร และศศิธร ลออเลิศลักขณา
อรุณี อภิชาติสรางกูร
2552
Full Textx
FOOD 6539
ผลของน้ำตาลซูโครสต่อการเกิดเจลาติไนเซชัน การพองตัวและลักษณะของเม็ดสตาร์ชข้าวเมื่อได้รับความร้อน/ณัฐดนัย หาญการสุจริต ,ธันยบูรณ์ อรัญนารถ และสงวนศรี เจริญเหรียญ
ณัฐดนัย หาญการสุจริต
2552
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 [ 157 ] 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>