KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3056 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [ 16 ] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8440
ผลของการอบแห้งกระชายดำด้วยไมโครเวฟร่วมกับอากาศร้อนต่อพฤติกรรมการอบแห้งอุณหภูมิ สี การหดตัวและการสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะ
ปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
Full Textx
PUB 0762
กาแฟเพื่อสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ชุษณา เมฆโหรา,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
Full Text
PUB 0761
การประเมินความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติด้านความปลอดภัยอาหารของผู้สัมผัสอาหารในโรงอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,กนกนาฏ แขงามขำ,ศันสนีย์ ศรีพราย,ดวงใจ มาลัย,นิตยา เหมาวนิค,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2558
Full Text
PUB 0760
อาหารบำรุงสมอง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2558
Full Text
PUB 0759
การผลิตข้าวคุณภาพ "Q" เพื่อผู้บริโภค
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ณมาพร อัตถวิโรจน์,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2558
Full Text
PUB 0758
หญ้าหวาน...สมุนไพรที่มีรสหวาน แต่เปี่ยมไปด้วยคุณค่า
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,หทัยชนก กันตรง,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2558
Full Text
PUB 0757
แซนโทนในมังคุด
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อภิญญา จุฑางกูร,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2558
Full Text
FOOD 8437
การทวนสอบอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดแข็ง Plate count agar (PCA) และ Reasoner's 2A (R2A) agar สำหรับการตรวจวิเคราะห์จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดในน้ำและน้ำแข็ง
ปิยมาศ แจ่มศรี,ขวัญมิตร รู้จัก,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
Full Textx
FOOD 8436
ผลกระทบของอุณหภูมิและระยะเวลาในกระบวนการให้ความร้อนต่อการเกิดและความคงตัวของอะคริลาไมด์ในพริกป่น
พนาวัลย์ กลึงกลางดอน,มยุรี อุรารุ่งโรจน์,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
Full Textx
PUB 0756
วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร : ปริศนาการใช้เกลือในการปรุงอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วิชชา ตรีสุวรรณ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2558
Full Text
PUB 0755
Rheology and tribology
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,Aunchalee Aussanasuwannakul,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2558
Full Text
PUB 0754
หมี่ซั่ว เสริมใยอาหารจากแป้งมะพร้าว
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สมัชญา ตาทองศรี,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2558
Full Text
PUB 0753
อาหารต้านโรคข้อเข่าเสื่อม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2558
Full Text
PUB 0752
ผลของน้ำเชื่อมซูโครสที่มีต่อการดูดซับน้ำมันของกล้วยแผ่นทอดกรอบ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,รุ่งทิพย์ วงศ์ต่อม,ดวงทิพย์ ไข่แก้ว,รุ่งทิวา วงค์ไพศาลฤทธิ์,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2558
Full Text
PUB 0751
อาหารเสริมภูมิคุ้มกัน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2558
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [ 16 ] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>