KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3063 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 [ 162 ] 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6466
การพัฒนาการเก็บรักษาคุณภาพความสดของปลาโมง/วลัยคลี่ฉายา, สุภาพร สิริมานุยุตต์
วลัย คลี่ฉายา,กรมประมง
2551
Full Text
FOOD 6465
การใช้แบคทีเรียแลคติคเป็นโปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม/ปวเรศวร์ อินทุเศรษฐ ... [และคนอื่นๆ]
ปวเรศวร์ อินทุเศรษฐ,กรมประมง
2551
Full Text
FOOD 6464
การศึกษาสภาพความเสี่ยงของสารชีวพิษจากสัตว์น้ำในห่วงโซ่อาหารด้านประมง/บดินทร์ อิทธิพงษ์
บดินทร์ อิทธิพงษ์,กรมประมง
2551
Full Text
FOOD 6463
การพัฒนาวิธีการเก็บรักษากุ้งขาวแช่เย็น/สุภาพร สิริมานุยุตต์, วลัย คลี่ฉายา
สุภาพร สิริมานุยุตต์,กรมประมง
2551
Full Text
FOOD 6462
การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการบรรจุผลิตภัณฑ์จากปลาดุก/วราทิพย์ สมบุญญฤทธิ ... [และคนอื่นๆ]
วราทิพย์ สมบุญญฤทธิ,กรมประมง
2549
Full Text
FOOD 6461
การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณภาพน้ำนมแพะโดยวิธีplatform test เช่นที่ปฏิบัติกับน้ำนมโคตามปกติ/ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์ ... [และคนอื่นๆ]
ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์
2551
Full Text
FOOD 6460
ผลของการบ่มเนื้อและการกระตุ้นซากด้วยไฟฟ้าต่อความนุ่มของเนื้อโคขุนลูกผสมบราห์มัน/เพ็ญนภา มัธยมพงศ์
เพ็ญนภา มัธยมพงศ์
2551
Full Text
FOOD 6459
วิธีตรวจเช็คการปลอมปนเมลามีนและอนุพันธุ์เอมีน (MELAMINE AND AMINE-DERIVATIVES)หรือยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ปลอมปนในอาหารสัตว์/เยาวมาลย์ ค้าเจริญ และ สาโรช ค้าเจริญ
เยาวมาลย์ ค้าเจริญ
2551
Full Text
FOOD 6458
เมลามีนมหันตภัยร้ายหน้าใหม่/รวบรวมข้อมูลโดย ไพบูลย์ ใจเด็ด
ไพบูลย์ ใจเด็ด
2551
Full Text
FOOD 6457
การปนเปื้อนสารปรอทในเห็ดหอมแห้งที่นำเข้า/สาทิสตรีสัตยาเวทย์
สาทิส ตรีสัตยาเวทย์
2551
Full Text
FOOD 6456
การศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อ E. sakazakii ในนมผงสำหรับทารกในประเทศไทย/ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร ... [และคนอื่นๆ]
ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร
2551
Full Text
FOOD 6455
กรณีผลิตภัณฑ์นมปนเปื้อนสารเมลามีน/กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2551
Full Text
FOOD 6454
การสกัด การทำให้บริสุทธิ์ และคุณสมบัติของเอนไซม์ลินามาเรสจากเนื้อมันสำปะหลังสายพันธุ์ KU-50/สมพิศ สอนโยธา, คิน เลย์ คู และ กนก รัตนะกนกชัย
สมพิศ สอนโยธา
2551
Full Textx
FOOD 6453
การเติมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากฟางข้าวเพื่อลดการอมน้ำมันในผลิตภัณฑ์ปาท่องโก๋/นิภาพร แสงจู ... [และคนอื่นๆ]
นิภาพร แสงจู
2551
Full Textx
FOOD 6452
พฤติกรรมการไหลของน้ำสับปะรดผสมใยอาหารผงจากกากมะนาว/ปรอยฝน เลิศวนวัฒนา, นภาพร เชี่ยวชาญ และ ภาวดี เมธะคานนท์
ปรอยฝน เลิศวนวัฒนา
2551
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 [ 162 ] 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>