KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 531 เรื่อง จากคำค้น ข้าว
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [ 17 ] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T040446
/จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, ดวงเดือน วารีวะนิช
จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร
2547
KU T050002
ไม่มีชื่อเรื่อง

2547
KU T050014
ผลของอัตราการไหลของน้ำในกระบวนการเอกซ์ทรูชั่นต่อการใช้ประโยชน์ได้ของแป้งในข้าวโพด/ณัฐชนก อมรเทวภัทร, เสกสม อาตมางกูร, สายชล เลิศสุวรรณ
ณัฐชนก อมรเทวภัทร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
KU T050016
เปรียบเทียบส่วนประกอบโภชนะและคาร์โบไฮเดรทของวัตถุดิบข้าวโพด มันเส้น และมันอัดเม็ด/สุวรรณา พรหมทอง ... [และคนอื่นๆ]
สุวรรณา พรหมทอง,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
KU T050021
อิทธิพลของอุณหภูมิและความดันในการหุงข้าวหอมมะลิต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพและโครงสร้างของข้าวในระหว่างการหุง/อาลักษณ์ ทิพยรัตน์, พงษ์ธร ลีละยุทธสุนทร
อาลักษณ์ ทิพยรัตน์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
KU T050023
การดัดแปรแป้งข้าวเหนียวทางฟิสิกส์ด้วยความร้อนร่วมกับความชื้น/พัลลภ ไพพงศ์, อรอนงค์ นัยวิกุล
พัลลภ ไพพงศ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
KU T050027
การพัฒนาเส้นสปาเกตตีอบแห้งจากแป้งข้าวหอมมะลิ/ปิยนุช วังศิลาบัตร ... [และคนอื่นๆ]
ปิยนุช วังศิลาบัตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
KU T050031
การศึกษาผลของฟลาวข้าวขาวดอกมะลิ 105 มันเทศและปลาป่นต่อคุณภาพอาหารขบเคี้ยวที่ผ่านกระบวนการเอกซ์ทรูชัน/สิริมาศ อุษสาธิต ... [และคนอื่นๆ]
สิริมาศ อุษสาธิต,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
KU T050036
การประยุกต์วิธีวิเคราะห์เนื้อสัมผัสและความหนืดเพื่อทำนายการปลอมปนในข้าวหอมมะลิ/สิริรัตน์ จำปาเงิน, ปริศนา สุวรรณาภรณ์
สิริรัตน์ จำปาเงิน,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
T050038
การทดแทนแป้งข้าวเจ้าด้วยแป้งกล้วยในก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่/ชุติมา อัศวเสถียร, นิลศิริ นิลเนตร
ชุติมา อัศวเสถียร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
IFRPD T050039
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กสาหร่ายไกกึ่งสำเร็จรูป/ช่อลัดดา เที่ยงพุก ... [และคนอื่นๆ]
ช่อลัดดา เที่ยงพุก,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
KU T050042
การพัฒนาอาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งจากข้าวกล้องและผลไม้แห้ง/กมลวรรณ แจ้งชัด, อนุวัตร แจ้งชัด, ประชา บุญญสิริกูล
กมลวรรณ แจ้งชัด,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
KU T050050
ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางเคมีฟิสิกส์และโครงสร้างระดับโมเลกุลของสตาร์ชข้าว/รุ่งทิวา วันสุขศรี ... [และคนอื่นๆ]
รุ่งทิวา วันสุขศรี,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
T050098
การพัฒนาเค้กเนยจากข้าวหอมมะลิ/วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา และอุศมา สุนทรนฤรังษี
วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2545
T050104
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จมูกข้าวสาลีอบ/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2547
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [ 17 ] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   Next >>