KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [ 17 ] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T990017
สีผสมอาหารจากพืช
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
2541
KU T990032
การศึกษาการทำลายเชื้อจุลินทรีย์สำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาลและอาหาร โดยเครื่องทำลายเชื้อชนิดใช้แสงอุลตราไวโอเลต
กล้าณรงค์ ศรีรอต,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[2539?]
T990043
การถนอมอาหาร
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
2541
T990050
แมลงที่ใช้เป็นอาหาร
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
2541
T990051
เทคโนโลยีการเลือกซื้ออาหาร
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
2541
IFRPD T990073
รายงานผลการวิจัย การพัฒนาอาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคที่มีปลายข้าวเจ้าเป็นองค์ประกอบหลัก โดยกระบวนการอัดพอง/ประชา บุญญสิริกูล และจุฬาลักษณ์ จารุนุช
ประชา บุญญสิริกูล
2542
IFRPD T990074
คุณค่าทางโภชนาการของอาหารมังสวิรัติเพื่อแนวทางการบริโภค
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
2541
IFRPD T990075
ตำรับอาหารมังสวิรัติและเมนูอาหารประจำวัน ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารมังสวิรัติ
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
2541
T990086
เห็ดพิษและเห็ดเมาในประเทศไทย
เจนฟาง ถิรกันทร
2541
T990089
แผนอาหารและโภชนาการแห่งชาติ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544)ฉบับแก้ไขปรับปรุง

2541
T990092
ชีวิตจะปลอดภัย ถ้าห่างไกลอาหารขยะ
ทวีศักดิ์ พงษ์ปัญญา
2539
T990102
การศึกษาปริมาณโคลีนในผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับทารกและเด็ก

2541
T990103
การศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาของขนมจีนและการทำลายจุลินทรีย์ในขนมจีน

2541
T990106
การศึกษาวิธีวิเคราะห์และหาปริมาณใยอาหารในข้าวสาร ขนมปัง ผัก และผลไม้บางชนิด

2541
IFRPD T990123
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าสำเร็จรูปชนิดที่มีแคลเซียมและใยอาหารสูง/เพลินใจ ตังคณะกุล ... [และคนอื่นๆ]
เพลินใจ ตังคณะกุล,สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2543
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [ 17 ] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>