KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 286 เรื่อง จากคำค้น rice
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [ 17 ] 18 19 20   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7887
การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวเหนียวดำกล้อง
ประวีณา ลาภา,วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,เพ็ญขวัญ ชมปรีดา,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
มกราคม-เมษายน 2555
FOOD 7910
Effect of rice bran protein extract on enzymatic browning inhibition in vegetable and fruit puree
Supatcha Kubglomsong,Chockchai Theerakulkait,Kasetsart Journal Natural Science
March - April 2014
Full Textx
FOOD 7912
Effect of Cement Replacement by Rice Husk Ash on Soft Soil Stabilization
Naphol Yoobanpot , Pitthaya Jamsawang ,Kasetsart Journal Natural Science
March - April 2014
Full Textx
FOOD 7913
Rice Seed Priming with Swine Manure Extract to Ameliorate Vigor and nutrient Status of Seedlings
uthaiwan Kanto,Witith chai-arree,Sukanya Jattupornpong , Yongyuth osotsapar , Kanapol Jutamanee,Kasetsart Journal Natural Science
May-June 2014
Full Textx
FOOD 7916
Development of Instant Beverage from Predigested Broken Jasmine Brown Rice and Job?s Tears for Diabetic Patients
Panutporn Yuthavisuthi,Penkwan Chompreeda,Tantawan Pirak,Kasetsart Journal Natural Science
September-October 2012
Full Textx
FOOD 7919
Effect of Temperature and Velocity of Drying Air on Kinetics, Quality and Energy Consumption in Drying Process of Rice Noodles
Pisut Kongkiattisak,Sirichai Songsermpong,Kasetsart Journal Natural Science
July-August 2012
Full Textx
FOOD 7929
Effect of Heat-Moisture Treatment on Qualities of Gluten-Free Alkaline Rice Noodles from Various Rice Flour Varieties
Chutima Chaichaw, Onanong Naivikul, Masubon Thongngam,Kasetsart Journal Natural Science
May-June 2011
Full Textx
FOOD 7934
Prediction of Pasting and Thermal Properties of Mixed Hom-Mali and Glutinous Rice Flours Using Near Infrared Spectroscopy
Piyaporn Chueamchaitrakun,Sumaporn Kasemsamran ,Thongchai Suwonsichon,Penkwan Chompreeda,Vichai Haruthaithanasan,Kasetsart Journal Natural Science
May-June 2011
Full Textx
FOOD 7942
ผลของสภาวะในการแช่ข้าวต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งข้าวกล้องหอมมะลิแดงงอก
ศุภนุช ใส่แปง,นิรมล อุดมอ่าง,ยุทนา พิมลศิริผล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 7943
การคัดเลือกเชื้อบริสุทธิ์โดยทดสอบการย่อยแป้งและการผลิตแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำข้าวหมาก
จิราภรณ์ ยอดเถื่อน,หทัยรัตน์ ริมคีรี,วลัยรัตน์ จันทรปานนท์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 7946
การเปลี่ยนแปลงปริมาณวิตามินบี 1 และแกมมา แอมิโนบิวทิริกแอซิดในการผลิตข้าวงอกนึ่งขาวดอกมะลิ 105 ระดับโรงงานต้นแบบ
ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล,วาสนา กล้าหาญ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 7952
ความชอบของผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพข้าวหอมมะลิสุกโดยใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง
พรพรรณ กอมนชัย,นันทวัน เทอดไทย,พิสิฎฐ์ ธรรมวิถี,วาสินี จันทร์นวล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 7958
การเปรียบเทียบสารให้กลิ่นสำคัญของข้าวผัดแบบไฟแดงและผัดแบบธรรมดา
ธันยธรณ์ ปิยชัยเศรษฐ,สิรี ชัยเสรี,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 7959
ผลของสารชะลอการเกิดรีโทรเกรเดชันในข้าวสำเร็จรูปพร้อมรับประทานบรรจุกระป๋อง
เทวี คุ้มวงศ์,สิริชัย ส่งเสริมพงษ ์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 7960
ผลของสารสกัดจากรำสกัดไขมันทางการค้าต่อการเกิดสีน้ำตาลในผักและผลไม้สดบด
สุคนธา สุคนธ์ธารา,โชคชัย ธีรกุลเกียรติ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [ 17 ] 18 19 20   Next >>