KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 531 เรื่อง จากคำค้น ข้าว
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ 18 ] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T050112
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2547
Full Text
T050134
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าวตู/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2547
Full Text
T050164
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าวเม่า/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2548
Full Text
T050165
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าวตอก/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2548
Full Text
T050166
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าวพอง/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2548
Full Text
T050167
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าวโพดอบเนย/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2548
Full Text
T050169
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าวหลาม/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2548
Full Text
T050191
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ข้าวหอมมะลิไทย/สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
2546
T050267
ผลของการทอดข้าวเกรียบกุ้งโดยใช้ไมโครเวฟ/กัณณิกา บุญสิริพิพัฒน์ ... [และคนอื่นๆ]
กัณณิกา บุญสิริพิพัฒน์
2548
IFRPD T050268
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปจากปลายข้าวกล้องหอมมะลิผสมสาหร่ายไก/ช่อลัดดา เที่ยงพุก ... [และคนอื่นๆ]
ช่อลัดดา เที่ยงพุก
2548
ku T050275
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตและการแปรรูปข้าวและถั่วต่างๆ ภายใต้โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2547/จัดโดย ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี; สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
T050317
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าวซอยตัด/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2548
Full Text
IFRPD T050328
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าหมี่ผสมสาหร่ายไก/สมจิต อ่อนเหม ... [และคนอื่นๆ]
สมจิต อ่อนเหม
2548
IFRPD T050340
การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของขนมไทยด้วยข้าวกล้อง/เพลินใจ ตังคณะกุล ... [และคนอื่นๆ]
เพลินใจ ตังคณะกุล
2547-2548
T050362
ยีนความหอมของข้าวหอมมะลิ/เรียบเรียงโดย วินธัย กมลสุขยืนยง ... [และคนอื่นๆ]
วินธัย กมลสุขยืนยง
2546
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ 18 ] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   Next >>