KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ 18 ] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T990126
การศึกษาอายุการเก็บและทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์ใยอาหารสูงเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์จากท้องตลาด/วันเพ็ญ มีสมญา ... [และคนอื่นๆ]
วันเพ็ญ มีสมญา,สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2543
T990127
ข้อควรรู้ เกี่ยวกับฉลากอาหาร

T990128
บอแรกซ์ (ผงกรอบ)

2541
KU T990144
การสร้างหนังสืออ่านประกอบเรื่อง "มลพิษทางอาหาร" สำหรับนักศึกษาอนุปริญญา
วัฒนี บุญวิทยา,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2541
T990151
สุขาภิบาลอาหารช่วงเทศกาลกินเจ
จรูญศักดิ์ มุสิกมาศ
2541-2542
IFRPD T990153
กระบวนการฆ่าเชื้ออาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำด้วยความร้อน
กาญจนารัตน์ ทวีสุข,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,มูลนิธิอิลซี ประเทศไทย
2539
IFRPD T990154
จุลินทรีย์ในอาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำและสาเหตุการเสียของอาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำ
มาลัย บุญรัตนกรกิจ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,มูลนิธิอิลซี ประเทศไทย
2539
T990156
HACCP ในอุตสาหกรรมอาหารแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง
สุวิมล กีรติพิบูล,มูลนิธิอิลซี ประเทศไทย,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2539
IFRPD T990157
Listeria monocytogenes ในอาหารแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง
สิริพร สธนเสาวภาคย์,มูลนิธิอิลซี ประเทศไทย,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2539
IFRPD T990158
แผนการสุ่มตัวอย่างและเกณฑ์ข้อกำหนดของ Listeria monocytogenes
สิริพร สธนเสาวภาคย์,มูลนิธิอิลซี ประเทศไทย,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2539
IFRPD T990159
การตรวจวินิจฉัย Listeria monocytogenes ในอาหาร
สิริพร สธนเสาวภาคย์,มูลนิธิอิลซี ประเทศไทย,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2539
IFRPD T990160
Escherichia coli O157:H7 ในอาหารแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง
สิริพร สธนเสาวภาคย์,มูลนิธิอิลซี ประเทศไทย,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2539
IFRPD T990162
แนวคิดเรื่องความปลอดภัยในอาหารจากประเทศสหรัฐอเมริกา: จากฟาร์มสู่โต๊ะอาหารสำหรับศตวรรษที่ 21/สิริพร สธนเสาวภาคย์
สิริพร สธนเสาวภาคย์
2542
T990163
การใช้แนวความคิดเรื่องแฟรคทัลในงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร/ปาริฉัตร หงสประภาส
ปาริฉัตร หงสประภาส
2542
IFRPD T990164
การใช้เซลลูโลสผงเป็นแหล่งของใยอาหารในผลิตภัณฑ์ชิพฟ่อนเค้กและคุกกี้/วิภา สุโรจนะเมธากุล ... [และคนอื่นๆ]
วิภา สุโรจนะเมธากุล
2542
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ 18 ] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>