KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 286 เรื่อง จากคำค้น rice
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ 18 ] 19 20   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7969
วิธีการสกัดเพียงบางส่วนสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณกรดเฟอรูลิกในรำข้าว
ชลันธร เศวตวงศ์,พัชราณี ภวัตกุล,สุภัทรา ลิลิตชาญ,กรณ์กนก อายุสุข,คณิต กฤษณังกูร,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 7976
การเตรียมแป้งข้าวละลายน้ำเย็นจากข้าวที่มีปริมาณแอมิโลสต่างกัน
โรสลาวาตี โตะแอ,รุ่งทิวา วันสุขศรี,ปฐมา จาตกานนท์,เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ,กล้าณรงค์ ศรีรอต,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 7977
การปรับปรุงเนื้อสัมผัสของเจลแป้งข้าวโดยใช้เอนไซม์โปรตีเอส
สุชัญญา ดอกละมุด,ปริศนา สุวรรณาภรณ์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 8026
การใช้อัลตราซาวด์เสริมในการสกัดสารประกอบฟีนอลิกจากข้าวกล้องสังข์หยดพัทลุง
สุภาษิต ชูกลิ่น,กุลนิษฐ์ มานะจิตร,สุชิตา กลับดี,ฌานิกา แซ่แง่ ชูกลิ่น,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
FOOD 8029
ผลของสารสกัดโปรตีนจากรำข้าวต่อการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลในผักและผลไม้บด
สุพัชชา ขับกล่อมส่ง,โชคชัย ธีรกุลเกียรติ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
FOOD 8038
ผลของกรดอะซิติกต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งข้าวและคุณภาพของเส้นก๋วยเตี๋ยว
ภัทรานิษฐ์ กลิ่นมาลัย,สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
FOOD 8047
ผลของการหมักด้วยเชื้อแลคโตบาซิลลัส แพลนทารั่ม ต่อสมบัติบางประการของข้าวอ่อนพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
วิภา สุโรจนะเมธากุล,วันชัย พันธ์ทวี,นราพร พรหมไกรวร,ประจงเวท สาตมาลี,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
FOOD 8055
ผลของ การแช่ข้าวกล้อง พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในสารละลาย ไคโตซานร่วมกับกร ด ต่อคุณภาพ ของแป้งข้าวกล้องงอก
อุบลรัตน์ ลี้กำจร,กมลวรรณ แจ้งชัด,ดวงกมล ฉายะศิริพันธ์,พัชรี ตั้งตระกูล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
FOOD 8056
อิทธิพลของส่วนผสม หลัก ต่อคุณภาพของ อาหารขบเคี้ยวชนิดแท่ง รส หมี่กรอบ The effect of main ingredients on qualities o f snack bar f lavored mee - krob
ดวงกมล ฉายะศิริพันธ์,กมลวรรณ แจ้งชัด,อนุวัตร แจ้งชัด,สินีนาถ จริยโชติเลิศ,สมพร คงเจริญเกียรติ ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
FOOD 8060
อิทธิพลของอุณหภูมิในกระบวนการอบแห้งต่อการคืนรูปของก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่อบแห้ง
ชลธิชา สัมฤทธิสุทธิ์,สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์,การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 เล่มที่ 3 สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
FOOD 8063
ผลของน้ำมันรำข้าว อุณหภูมิ และเวลาในการอบต่อคุณภาพของแครกเกอร์จากเศษเหลือปลาแซลมอน
วิภาดา ฤาชากูล,นันทิภา พันธ์ุสวัสดิ์,จีรวรรณ มณีโรจน์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8074
Effect of pre-germination process on molecular weight degradation and retrogradation of pre-germinated brown rice starches
Warunee Kupkanchanakul,Onanong Naivikul,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8076
Effects of Autoclave Heating and Microwave Heating on Stability and Antioxidant Activity of Riceberry Bran
Porntip Wiriyawattana,Suntaree Suwonsichon,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8098
Preparation of alkali - extractable hemicellulose from defatted rice bran
Somruetai Locharoenrat,Pinthip Ru mpagaporn ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8101
Effect of buffer type and concentration on gamma-aminobutyric acid (GABA) production using Khao Dawk Mali 105 rice bran
Apinya Eamarjharn,Chockchai Theerakulkait,Saipin Thanachasai,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ 18 ] 19 20   Next >>