KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3054 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ 18 ] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0735
การประยุกต์ใช้แนวคิดอุตสาหกรรมขั้นที่ 6 สำหรับการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมด้านอาหารในประเทศญี่ปุ่น
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,งามจิตร โล่วิทูร,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
PUB 0734
การตรวจวิเคราะห์ Campylobacter spp. ที่ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สร้อยทอง สายหยุดทอง,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
PUB 0733
เคล็ดลับการปฏิบัติตนเพื่อให้ลดน้ำหนักอย่างได้ผล
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
FOOD 8428
การพัฒนาข้าวคั่วสมุนไพรในระดับอุตสาหกรรมท้องถิ่น: กรณีศึกษาชุมชน เมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์,ประมวล ศรีกาหลง,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน - ธันวาคม 2560

FOOD 8427
การเสริมสารสกัดจากใบชะครามในอาหารปลากะพงขาว
อภิชาติ ภาวนา,นงนุช เลาหะวิสุทธิ์,สมชาย หวังวิบูลย์กิจ,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน - ธันวาคม 2560

FOOD 8426
Characteristic of sausages as influenced by partial replacement of pork back-fat using pre-emulsified soybean oil stabilized by fish proteins isolate
Nopparat Cheetangdee,Agriculture and Natural Resources
August 2017

FOOD 8425
Dragon fruit peel pectin: Microwave-assisted extraction and fuzzy assessment
Nudthapong Tongkham,Boonyawee Juntasalay,Patareeya Lasunon,Nipaporn Sengkhamparn,Agriculture and Natural Resources
August 2017

FOOD 8422
Fish by-product meal served as a good protein source in the formulated diets for red tilapia fry
Kar-Yee Fum,Leong-Seng Lim,Rossita Shapawi,Songklanakarin Journal of Science and Technology
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560

FOOD 8421
Effect of modified atmosphere packaging with varied gas combinations and treatment on the quality of minimally-processed litchi fruits
Putkrong Phanumong,Nithiya Rattanapanone,Jurmkwan Sangsuwan,Songklanakarin Journal of Science and Technology
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560

FOOD 8420
ผลของวิธีการปรับสภาพกากมันสำปะหลังที่มีต่อการผลิตน้ำตาล
เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์,อุไรลักษณ์ พงษ์เกษ,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
ตุลาคม - ธันวาคม 2560

FOOD 8419
การสกัดดอกกระเจียวแดงและประเมินกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระเปรียบเทียบสภาวะก่อนและหลังการเลียนแบบกระบวนการย่อยอาหาร
อัญชลี ศรีจำเริญ,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
ตุลาคม - ธันวาคม 2560

FOOD 8418
การออกแบบเครื่องอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน แบบสายพานลำเลียงต้นแบบ
กฤษณ์ อภิญญาวิศิษฐ์,อดิศักดิ์ นาถกรณกุล,สมชาติ โสภณรณฤทธิ์,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
กรกฎาคม - กันยายน 2560

FOOD 8417
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดสของส่วนสกัดขนุนอ่อน
ธนากรณ์ ดำสุด,ฐิติกร จันทร์วุ่น,นมล ศรีเมฆ,สุธรรม ส่งแสง,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
กรกฎาคม - กันยายน 2560

FOOD 8416
การผลิตวุ้นสวรรค์เพื่อการแปรรูปเครื่องดื่มน้ำฟักข้าว ผสมวุ้นสวรรค์และวุ้นสวรรค์แช่อิ่มอบแห้ง
มนทกานติ์ บุญยการ,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
กรกฎาคม - กันยายน 2560

FOOD 8415
In vivo evaluation of analgesic and antipyretic activities of piceatannol-rich extract from Senna garrettiana heartwood
Suparada Surapanthanakorn,Narubodee Phadoongsombut,Chatchai Wattanapiromsakul,Wantana Reanmongkol,Songklanakarin Journal of Science and Technology
September - October 2017

   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ 18 ] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>