KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3063 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [ 19 ] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8425
Dragon fruit peel pectin: Microwave-assisted extraction and fuzzy assessment
Nudthapong Tongkham,Boonyawee Juntasalay,Patareeya Lasunon,Nipaporn Sengkhamparn,Agriculture and Natural Resources
August 2017
Full Textx
FOOD 8422
Fish by-product meal served as a good protein source in the formulated diets for red tilapia fry
Kar-Yee Fum,Leong-Seng Lim,Rossita Shapawi,Songklanakarin Journal of Science and Technology
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
Full Textx
FOOD 8421
Effect of modified atmosphere packaging with varied gas combinations and treatment on the quality of minimally-processed litchi fruits
Putkrong Phanumong,Nithiya Rattanapanone,Jurmkwan Sangsuwan,Songklanakarin Journal of Science and Technology
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
Full Textx
FOOD 8420
ผลของวิธีการปรับสภาพกากมันสำปะหลังที่มีต่อการผลิตน้ำตาล
เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์,อุไรลักษณ์ พงษ์เกษ,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
Full Textx
FOOD 8419
การสกัดดอกกระเจียวแดงและประเมินกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระเปรียบเทียบสภาวะก่อนและหลังการเลียนแบบกระบวนการย่อยอาหาร
อัญชลี ศรีจำเริญ,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
Full Textx
FOOD 8418
การออกแบบเครื่องอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน แบบสายพานลำเลียงต้นแบบ
กฤษณ์ อภิญญาวิศิษฐ์,อดิศักดิ์ นาถกรณกุล,สมชาติ โสภณรณฤทธิ์,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
กรกฎาคม - กันยายน 2560
Full Textx
FOOD 8417
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดสของส่วนสกัดขนุนอ่อน
ธนากรณ์ ดำสุด,ฐิติกร จันทร์วุ่น,นมล ศรีเมฆ,สุธรรม ส่งแสง,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
กรกฎาคม - กันยายน 2560
Full Textx
FOOD 8416
การผลิตวุ้นสวรรค์เพื่อการแปรรูปเครื่องดื่มน้ำฟักข้าว ผสมวุ้นสวรรค์และวุ้นสวรรค์แช่อิ่มอบแห้ง
มนทกานติ์ บุญยการ,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
กรกฎาคม - กันยายน 2560
Full Textx
FOOD 8415
In vivo evaluation of analgesic and antipyretic activities of piceatannol-rich extract from Senna garrettiana heartwood
Suparada Surapanthanakorn,Narubodee Phadoongsombut,Chatchai Wattanapiromsakul,Wantana Reanmongkol,Songklanakarin Journal of Science and Technology
September - October 2017
Full Textx
FOOD 8414
Existing drug resistance among Staphylococcus spp. from raw milk samples in Khon Kaen province, Northeastern Thailand by direct quadriplex PCR
Buppachat Trakarnchan,Peerapon Sukon,Apiradee Sopa,Bongkot Noppon,Songklanakarin Journal of Science and Technology
September - October 2017
Full Textx
FOOD 8409
ธาตุเหล็กและการนำไปใช้ประโยชน์ในร่างกาย
พัตธนี วินิจจะกูล,วารสารโภชนาการ
มกราคม - มิถุนายน 2560
Full Textx
FOOD 8408
สถานการณ์การใช้วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลในเครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผง
อารยะ โรจนวณิชชากร,เสริมสกุล ศิริเวชยันต์,ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์,ธันย์ชนก ช่างเจริญ,วารสารโภชนาการ
มกราคม - มิถุนายน 2560
Full Textx
FOOD 8407
การพัฒนาตำรับอาหารว่างสุขภาพจากเห็ดที่มีการพิสูจน์ว่าควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้
บุษรา มุกดาสกุลภิบาล,สมศรี เจริญเกียรติกุล,วันทนีย์ เกรียงสินยศ,วารสารโภชนาากร
มกราคม - มิถุนายน 2560
Full Textx
FOOD 8406
ผลของการใช้ใบกระถินเทพาป่นต่อสมรรถภาพการผลิตไก่กระทง
สายชล เลิศสุวรรณ,วรพงษ์ นลินานนท์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กันยายน - ตุลาคม 2560
Full Text
FOOD 8405
ฤทธิ์ต้านเชื้อสิว (Propionibac terium acnes) จากสมุนไพรไทย
วันวิสาข์ คุณะวัฒนกุล,ณัฐภากานต์ ศรีจันทร์,อมรรัตน์ เจริญมิตร,ชิดชนก เหล็กดี,วนิดา ไทรชมภู,คัทลียา เมฆจรัสกุล,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กันยายน - ตุลาคม 2560
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [ 19 ] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>