KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3056 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [ 19 ] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8416
การผลิตวุ้นสวรรค์เพื่อการแปรรูปเครื่องดื่มน้ำฟักข้าว ผสมวุ้นสวรรค์และวุ้นสวรรค์แช่อิ่มอบแห้ง
มนทกานติ์ บุญยการ,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
กรกฎาคม - กันยายน 2560
Full Textx
FOOD 8415
In vivo evaluation of analgesic and antipyretic activities of piceatannol-rich extract from Senna garrettiana heartwood
Suparada Surapanthanakorn,Wantana Reanmongkol,Narubodee Phadoongsombut,Chatchai Wattanapiromsakul,Songklanakarin Journal of Science and Technology
September - October 2017
Full Textx
FOOD 8414
Existing drug resistance among Staphylococcus spp. from raw milk samples in Khon Kaen province, Northeastern Thailand by direct quadriplex PCR
Buppachat Trakarnchan,Apiradee Sopa,Bongkot Noppon,Peerapon Sukon,Songklanakarin Journal of Science and Technology
September - October 2017
Full Textx
FOOD 8409
ธาตุเหล็กและการนำไปใช้ประโยชน์ในร่างกาย
พัตธนี วินิจจะกูล,วารสารโภชนาการ
มกราคม - มิถุนายน 2560
Full Textx
FOOD 8408
สถานการณ์การใช้วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลในเครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผง
อารยะ โรจนวณิชชากร,ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์,ธันย์ชนก ช่างเจริญ,เสริมสกุล ศิริเวชยันต์,วารสารโภชนาการ
มกราคม - มิถุนายน 2560
Full Textx
FOOD 8407
การพัฒนาตำรับอาหารว่างสุขภาพจากเห็ดที่มีการพิสูจน์ว่าควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้
บุษรา มุกดาสกุลภิบาล,วันทนีย์ เกรียงสินยศ,สมศรี เจริญเกียรติกุล,วารสารโภชนาากร
มกราคม - มิถุนายน 2560
Full Textx
FOOD 8406
ผลของการใช้ใบกระถินเทพาป่นต่อสมรรถภาพการผลิตไก่กระทง
สายชล เลิศสุวรรณ,วรพงษ์ นลินานนท์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กันยายน - ตุลาคม 2560
Full Text
FOOD 8405
ฤทธิ์ต้านเชื้อสิว (Propionibac terium acnes) จากสมุนไพรไทย
วันวิสาข์ คุณะวัฒนกุล,อมรรัตน์ เจริญมิตร,ชิดชนก เหล็กดี,วนิดา ไทรชมภู,คัทลียา เมฆจรัสกุล,ณัฐภากานต์ ศรีจันทร์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กันยายน - ตุลาคม 2560
Full Text
FOOD 8404
การศึกษามาตรฐานตำรับยาสมุนไพรเบญจกูลที่จำหน่ายในประเทศไทย
รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์,อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ,เบญญทิพย์ คงสิบ,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กันยายน - ตุลาคม 2560
Full Text
FOOD 8403
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดใบผักเม็ก
เมธิน ผดุงกิจ,สุรพงษ์สุข ศิริพัฒนพงศ์,กรีพล แม่นวิวัฒนกุล,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กันยายน - ตุลาคม 2560
Full Text
FOOD 8402
แนวทางการสร้างคุณค่าให้ธุรกิจในอุตสาหกรรมสับปะรด
ลัดดาวัลย์ เลขมาศ,ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์,วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มกราคม - มีนาคม 2560
Full Textx
FOOD 8401
พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อซอสปรุงรสของผู้บริโภค ในจังหวัดสงขลา
ประสิทธิ์ รัตนพันธ์,วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มกราคม - มีนาคม 2560
Full Textx
FOOD 8400
กลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลทอดกรอบ
วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง,วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรกฎาคม - กันยายน 2560
Full Textx
Food Journal 47 (4) / 2560
วารสารอาหาร ปีที่ 47 ฉบับที่ 4 / 2560
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วารสารอาหาร ฉบับ E-book
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
Full Textx
FOOD 8399
การใช้ประโยชน์แบคทีเรียแลคติกในอาหารหมัก
กนกวรรณ ยอดอินทร์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [ 19 ] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>