KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 91 เรื่อง จากคำค้น การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
   หน้า : 1 [ 2 ] 3 4 5 6 7   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6847
ผลของอัตราการแช่เยือกแข็งและวิธีการออสโมซิสต่อคุณภาพของแคนตาลูปแช่เยือกแข็ง
น้ำฝน เจริญพันธ์,สงวนศรี เจริญเหรียญ,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6848
แบบจำลองเชิงปริมาณเพื่อทำนายปริมาณ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งขาวแช่เยือกแข็ง
ผดุงเดช พูลสุข,รวีพิมพ์ ฉวีสุข,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6849
ผลของก๊าซโอโซนต่อคุณลักษณะทางเคมี กายภาพ และจุลินทรีย์ของปลานิลอบแห้ง
ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์,วรรณวิบูลย์ กาญจนกุลชร,บัณฑิต อินณวงศ์,ปัจฉิมาภรณ์ อุดมคุณ,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6850
ผลของระยะการเจริญเติบโตต่อแอนโธไซยานินส์และความสามารถต้านออกซิเจนของผลหม่อนสายพันธุ์กำแพงแสน-เอ็มบี-42-1
มนต์วดี หุ่นเจริญ,ศศิธร ตรงจิตภักดี,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6851
ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาโปรตีนสะสมต่อคุณสมบัติความหนืดของแป้งข้าวขาวดอกมะลิ 105
สราวดี วงศ์เดชเสรีกุล,จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6852
การทำแห้งแบบพ่นฝอยและความคงตัวในระหว่างการเก็บรักษา Latobacillus plantarum KMITNB 53.4
วรรณทิชา ลาภศิริ,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6853
ศึกษาสมบัติเชิงกลของกระดาษเปลือกสบู่ดำที่ทำด้วยมือแบบไทยเพื่องานหัตถกรรม
วุฒินันท์ คงทัด,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6854
ผลของกระบวนการทำแห้งด้วยเครื่องอบแห้ง fluidized bed ต่อสมบัติทางกายภาพของข้าวเคลือบสารให้ความหอม
ธาริณี ทิมาบุตร,ยงยุทธ เฉลิมชาติ,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6855
การผลิตข้าวเคลือบสารสกัดธรรมชาติจากใบเตยที่อยู่ในสารเก็บกัก และทำแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิดไดซ์เซชั่น
ช่อผกา เทพรังษี,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6856
ผลของอุณหภูมิและความเข้มข้นต่อการถ่ายเทมวลในแก้วมังกรในกระบวนการออสโมติกดีไฮเดรชั่น
ภัทรพร วีระชาติ,ยงยุทธ เฉลิมชาติ,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6857
ผลของกระบวนการหมักที่มีต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำส้มสารชูหมักจากผลหม่อน
เอื้องพลอย ใจลังกา,สุทัศน์ สุระวัง,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6858
การคัดเลือกวัสดุห่อหุ้มที่เหมาะสมในการผลิตไมโครเอนแคปซูลกลิ่นรสเทียนอบ
ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก,สุทัศน์ สุระวัง,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6859
ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมักไวน์ขิงโดยเชื้อ Saccharomyces cerevisiae TISTR 5018
ดวงใจ โอชัยกุล,ลินจง สุขลำภู,ปิยดา ลีลาปิยนาถ,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6860
ผลของชนิด อุณภูมิ และความเร็วของตัวกลางการทำแห้ง (ไอน้ำร้อนยวดยิ่งและอากาศร้อน) ต่อสีของกุ้งแห้ง
เยาวภา ไหวพริบ,อนันต์ ทองทา,ยาตรา ยมสูงเนิน,วทัญญู รอดประพัฒน์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6861
ผลของการดัดแปรด้วยเอนไซม์ปาเปนต่อสมบัติเชิงหน้าที่และสมบัติการต้านออกซิเดชั่นของไข่ขาวผง
ยุพร พืชสมุทร,สุนิษา ปั้นสุข,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
   หน้า : 1 [ 2 ] 3 4 5 6 7   Next >>