KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 23 เรื่อง จากคำค้น ประชา บุญญสิริกูล
   หน้า : 1 [ 2 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T000223
เอกสารประกอบการบรรยายทางวิชาการ Ajinomoto Science
ประชา บุญญสิริกูล
2537
IFRPD T010014
การพัฒนาขนมกรอบเพิ่มคุณค่าโภชนาการด้วยแป้งถั่วเหลือง โดยกระบวนการเอ็กซทรูชั่น/ประชา บุญญสิริกูล และ จุฬาลักษณ์ จารุนุช
ประชา บุญญสิริกูล
2543
IFRPD T010053
เอ็กซทรูเดอร์/ประชา บุญญสิริกูล
ประชา บุญญสิริกูล,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2543
IFRPD T010299
ขนมกรอบหรืออาหารขบเคี้ยว/ประชา บุญญสิริกูล
ประชา บุญญสิริกูล,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2544
IFRPD T010314
/ประชา บุญญสิริกูล
ประชา บุญญสิริกูล
2544
IFRPD T020238
เทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่ใช้ความชื้น แรงเฉือน ความร้อน ความดัน ในการผลิตอาหาร/ประชา บุญญสิริกูล
ประชา บุญญสิริกูล
2539
T020274
การศึกษาคุณสมบัติที่เหมาะสมของข้าวเจ้าและข้าวเหนียวในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์แบบสกรูคู่/รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต และ ประชา บุญญสิริกูล
รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
2541
KU T050042
การพัฒนาอาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งจากข้าวกล้องและผลไม้แห้ง/กมลวรรณ แจ้งชัด, อนุวัตร แจ้งชัด, ประชา บุญญสิริกูล
กมลวรรณ แจ้งชัด,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
   หน้า : 1 [ 2 ]   Next >>