KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 728 เรื่อง จากคำค้น สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
   หน้า : 1 [ 2 ] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T930093
กระป๋องโลหะสำหรับบรรจุอาหาร
วารุณี วารัญญานนท์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2535
T930094
การใช้เครื่องฆ่าเชื้ออาหารกระป๋อง
วิวัธน์ ปฐมโยธิน,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2535
T930095
การใช้น้ำและการบำบัดน้ำเสียของโรงงานผักและผลไม้กระป๋อง
อรรถพล นุ่มหอม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2535
T930096
การประหยัดพลังงาน
สุวิทย์ เตีย,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2535
IFRPD T930239
การฝึกอบรม เรื่อง หลักพื้นฐานการแปรรูปอาหาร ให้แก่ บุคลากรกรมการฝึกหัดครู/จัดโดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16-26 สิงหาคม 2536
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2536
IFRPD T940131
Study on production of canned whole kernel corn
Rasamee Supasri,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2535
IFRPD T940132
การเปรียบเทียบคุณภาพและการยอมรับของผู้บริโภค ระหว่างพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนในการบรรจุกระป๋อง
กุลวดี ตรองพาณิชย์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2535
IFRPD T940133
การเปลี่ยนแปลงปริมาณดีบุกต่ออายุการเก็บของสับปะรดกระป๋อง ที่ผลิตในประเทศไทย
สมจิต นิยมไทย,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2535
IFRPD T940134
การวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อการตรวจสอบคุณภาพและการสกัดแป้งจากมันเทศ พันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกในประเทศไทย/สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์...[และคณะ]
สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2535
IFRPD T940135
คุกกี้หยอดผสมผักหรือเมล็ดพืชน้ำมัน
จุฬาลักษณ์ จารุนุช,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2535
IFRPD T940136
การใช้ประโยชน์จากไฮดรอลเพื่อผลิตแอลกอฮอล์
ปทุมพร ฉิมเอนก,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2535
IFRPD T940138
ไม่มีชื่อเรื่อง
Chakamas Wongkhalaung,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2535
IFRPD T940140
ปริมาณความเข้มข้นที่เหมาะสมของสาหร่ายสีเขียว Chlorella sp. (K3)สำหรับนำไปเลี้ยงโรติเฟอร์ Lepadella benjamini ที่ระดับความหนาแน่นแตกต่างกัน
กัญญา สุจริตวงศานนท์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2535
T960267
การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่จากวุ้นน้ำมะพร้าว และน้ำส่วนที่เหลือจากการหมัก/กุลวดี ตรองพาณิชย์ ... [และคนอื่นๆ]
กุลวดี ตรองพาณิชย์,สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม,สิริพร สธนเสาวภาคย์,ปราโมทย์ ธรรมรัตน์,น้อย สาริกะภูติ,ชุมสาย สีลวานิช,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2539
IFRPD T960268
การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารว่างจากแป้งข้าวโพดที่ผลิตโดยเครื่องคุกเกอร์เอ็กซ์ทรูดเดอร์/เยาวดี คุปตะพันธ์ .. [และคนอื่นๆ]
เยาวดี คุปตะพันธ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2539
   หน้า : 1 [ 2 ] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49   Next >>