KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 37 เรื่อง จากคำค้น การยอมรับ
   หน้า : 1 [ 2 ] 3   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T050446
การพัฒนากรรมวิธีการผลิตคุกกี้เห็ดและการทดสอบการยอมรับ/ชมดาว สิกขะมณฑล ... [และคนอื่นๆ]
ชมดาว สิกขะมณฑล
2548
KU T060047
แบบจำลองการยอมรับของผู้บริโภคต่อคุณภาพของมังคุดโดยการวิเคราะห์ตัวแปรแบบพหุ/ฐิติยา รัตนไตรภพ และอนุวัตร แจ้งชัด
ฐิติยา รัตนไตรภพ
2546
KU T060049
แบบจำลองการยอมรับของผู้บริโภคต่อคุณภาพของเนื้อทุเรียนโดยการวิเคราะห์ตัวแปรแบบพหุ/สุธีรา วัฒนกุล และอนุวัตร แจ้งชัด
สุธีรา วัฒนกุล
2546
T060059
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการยอมรับทางประสาทสัมผัสของข้าวหอมมะลิเสริมสมุนไพร/ชนิดา หันสวาสดิ์, นันทา เป็งเนตร์, พีระศักดิ์ ฉายประสาท
ชนิดา หันสวาสดิ์
2548
KU T060190
การทดสอบการยอมรับของบัตเตอร์เค้กที่ไม่เติมน้ำตาลจากแป้งข้าวกล้อง/ณัชนก นุกิจ ... [และคนอื่นๆ]
ณัชนก นุกิจ
2549
T060205
Comparison of consumer acceptances of frozen pizzas assessed at central location test (CLT)vs home use test (HUT)/Puntarika Ratanatriwong ... [et al.]
Ratanatriwong, Puntarika
2006
T060291
ลักษณะทางคุณภาพและการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อซอสพริกผสม/สุภางค์ เรืองฉาย
สุภางค์ เรืองฉาย
2548
T060370
การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่างชาติต่อทุเรียนพร้อมรับประทาน/อุมาภรณ์ สุจริตทวีสุข, เบญจมาส รัตนชินกร และอนุวัตร แจ้งชัด
อุมาภรณ์ สุจริตทวีสุข
2549
T070079
การทดสอบความชอบของผู้บริโภคเกี่ยวกับประเภทเนื้อสุกรที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงสภาพเนื้อสด/พงศ์ศักดิ์ ศรีธเนศชัย
พงศ์ศักดิ์ ศรีธเนศชัย
2549
T070431
การยอมรับข้าวกล้องและปริมาณสารอาหารที่ได้รับในผู้สูงอายุ/โสภา ธมโชติพงศ์ ... [และคนอื่นๆ]
โสภา ธมโชติพงศ์
2546
FOOD 6013
การศึกษาการใช้แป้งกล้วยน้ำว้าบางส่วนในผลิตภัณฑ์ขนมปัง/สุชาดา เลาหศิลป์สมจิตร์, วิศิษฎ์ ศรีอักษร, คมสรรค์ วะริวงษ์
สุชาดา เลาหศิลป์สมจิตร์
2550
FOOD 7037
ผลของโพแทสเซียมต่อปริมาณผลผลิต การสะสมธาตุอาหารในเนื้อเยื่อ ปริมาณน้ำตาล และการยอมรับของผู้บริโภคต่อมะละกอที่ปลูกในวัสดุปลูก
นฤมล วชิรปัทมา,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมษายน - มิถุนายน 2554
Full Textx
FOOD 7558
ผลของโพแทสเซียมต่อปริมาณผลผลิต การสะสมธาตุอาหารในเนื้อเยื่อ ปริมาณน้ำตาล และการยอมรับของผู้บริโภคต่อมะละกอทีปลูกในวัสดุปลูก
นฤมล วชิรปัทมา,สุนทรี สุวรรณสิชณน์,ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมษายน - มิถุนายน 2554
Full Textx
FOOD 7679
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารขั้นต้น ของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร
สุภัทรา สุขะภัณฑ์,ปัญญา หมั่นเก็บ,ธำรง เมฆโหรา,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
พฤษภาคม-สิงหาคม 2559
Full Textx
FOOD 7693
ผลของเกลือต่อการหมักและการยอมรับผลิตภัณฑ์กุ้งจ่อม
ผกาวดี เอี่ยมกำแพง,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Full Text
   หน้า : 1 [ 2 ] 3   Next >>