KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 531 เรื่อง จากคำค้น ข้าว
   หน้า : 1 [ 2 ] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T940021
การศึกษาความเป็นไปได้ในการอบแห้งข้าวโพดในถังเก็บภายใต้สภาวะ อากาศร้อนชื้น
ไพโรจน์ วงศ์วิโรจน์ธนา
T940028
ขนมทำจากข้าว
อรรณพ วงศ์ธิติโรจน์
2537
T940029
สารให้ความหวานจากฟางข้าว
สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล
2537
T940030
น้ำมันรำข้าวและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่มีมูลค่าสูง
เนื้อทอง วนานุวัธ
2537
T940031
ขนมปังแป้งข้าวเจ้า
จิตธนา แจ่มเมฆ
2537
T940032
ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากแป้งข้าว
สายสนม ประดิษฐดวง
2537
T940068
ผลของวิธีปอกเปลือกลอกไหมและอุณหภูมิในการเก็บรักษา ต่อคุณภาพของข้าวโพดฝักอ่อนสดและบรรจุกระป๋อง/ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ ... [และคนอื่นๆ]
ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์
2536
T940093
การศึกษาการปรับสภาพของวัตถุดิบต่อคุณภาพการหมักข้าวแดง
พลายแก้ว ไชยเบญจวงศ์
2534
IFRPD T940132
การเปรียบเทียบคุณภาพและการยอมรับของผู้บริโภค ระหว่างพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนในการบรรจุกระป๋อง
กุลวดี ตรองพาณิชย์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2535
KU T940159
ไม่มีชื่อเรื่อง
อรอนงค์ นัยวิกุล,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2532
T940201
การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวสาลีเพื่อใช้ประโยชน์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/อุสาห์ เจริญวัฒนา...[และคณะ]
อุสาห์ เจริญวัฒนา
2537
IFRPD T940204
ตั้งฉ่ายจากเศษวัสดุเหลือใช้จากข้าวโพดฝักอ่อน
กุลวดี ตรองพาณิชย์
2537
T940205
มะกะโรนีข้าวฟ่าง
ศิวาพร ศิวเวชช
2537
T940207
การผลิตข้าวกึ่งสำเร็จรูป

2537
T950033
รายงานการปฏิบัติงานภาคสนาม ที่ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ,วราภรณ์ เหลืองถาวรกุล,ศุภมาศ ยิ่งวงศ์วิวัฒน์
2535
   หน้า : 1 [ 2 ] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   Next >>