KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 71 เรื่อง จากคำค้น จุลินทรีย์ในอาหาร
   หน้า : 1 [ 2 ] 3 4 5   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T990103
การศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาของขนมจีนและการทำลายจุลินทรีย์ในขนมจีน

2541
IFRPD T990154
จุลินทรีย์ในอาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำและสาเหตุการเสียของอาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำ
มาลัย บุญรัตนกรกิจ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,มูลนิธิอิลซี ประเทศไทย
2539
T990156
HACCP ในอุตสาหกรรมอาหารแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง
สุวิมล กีรติพิบูล,มูลนิธิอิลซี ประเทศไทย,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2539
IFRPD T990157
Listeria monocytogenes ในอาหารแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง
สิริพร สธนเสาวภาคย์,มูลนิธิอิลซี ประเทศไทย,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2539
IFRPD T990158
แผนการสุ่มตัวอย่างและเกณฑ์ข้อกำหนดของ Listeria monocytogenes
สิริพร สธนเสาวภาคย์,มูลนิธิอิลซี ประเทศไทย,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2539
IFRPD T990159
การตรวจวินิจฉัย Listeria monocytogenes ในอาหาร
สิริพร สธนเสาวภาคย์,มูลนิธิอิลซี ประเทศไทย,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2539
IFRPD T990160
Escherichia coli O157:H7 ในอาหารแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง
สิริพร สธนเสาวภาคย์,มูลนิธิอิลซี ประเทศไทย,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2539
IFRPD T990177
Biogenic amines and endotoxin content associated with the bacterial numbers of ground pork sold in Bangkok and nearby area
Siriporn Stonsaovapak,สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กรมวิทยาศาสตร์บริการ
2542
T990185
การผลิตแหนมปลาและจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการหมัก
มัทนา แสงจินดาวงษ์,สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[2541?]
T990243
การวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา
สุมณฑา วัฒนสินธุ์
2540
T990249
จุลินทรีย์ Listeria และโรค Listeriosis
ชุติมา วิไลพันธ์
2540
T990291
ผลของน้ำสกัดกระเทียมต่อการเจริญของกล้าเชื้อแบคทีเรียแลคติค สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อและเชื้อโรคอาหารเป็นพิษที่พบมากในแหนม (ในหลอดทดลอง)
อดิศร เสวตวิวัฒน์
2542
T990302
การใช้วิธีการฟอกจางสีเพื่อประมาณคุณภาพทางจุลินทรีย์ของเนื้อสุกรสด
เยาวลักษณ์ สุรพันธพิศิษฐ์
2541
T990409
กฎระเบียบและมาตรฐานของสินค้าอาหารแช่แข็งและการบรรจุภัณฑ์/สมชาย โกมลยิ่งเจริญ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2542
T990420
การศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อซัลโมเนลลาในผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่และเนื้อหมู/สุมาลี บุญมา ... [และคนอื่นๆ]
สุมาลี บุญมา
2540
   หน้า : 1 [ 2 ] 3 4 5   Next >>