KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 21 เรื่อง จากคำค้น น้ำดื่ม
   หน้า : 1 [ 2 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T060245
แนวทางการป้องกันปัญหาการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในการผลิตน้ำบริโภคบรรจุขวด/สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2543
FOOD 6276
การวิเคราะห์หาโบรเมตและคลอเรตไอออนปริมาณน้อยในน้ำดื่มบรรจุขวดโดยเทคนิคไอออนโครมาโตกราฟี/ภัณฑิราเกตุแก้ว, ทิพาภัทร อั๋นดอนกลอย และ วรรณภา สุจริตเนติการ
ภัณฑิรา เกตุแก้ว,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
FOOD 6717
การศึกษาการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียน
ศากุน เอี่ยมศิลา,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
มิถุนายน - กันยายน 2553
Full Textx
FOOD 7355
พฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารและน้ำดื่มของประชาชน จังหวัดตาก
สมศักดิ์ มาลีแก้ว
Full Textx
FOOD 7625
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการซื้อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มของผู้บริโภคในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภัทรี สุภานุกานนท์,ชลอ วงศ์แสวง,วันทนีย์ ภูมิภัทราคม,วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
พฤษภาคม-สิงหาคม 2551
Full Textx
FOOD 7631
การประเมินผลการผลิตน้ำดื่มชุมชนจังหวัดลำพูน
อินทริยา อินทพันธ์ุ,จิระ วิภาสวงศ์,วารสารอาหารและยา
กันยายน-ธันวาคม 2551
   หน้า : 1 [ 2 ]   Next >>