KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 21 เรื่อง จากคำค้น น้ำบริโภค
   หน้า : 1 [ 2 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T070524
ความปลอดภัยของน้ำบริโภคบริการสาธารณะและแบบหยอดเหรียญ/กลุ่มพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค กองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย
กองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย
2550
FOOD 6237
การศึกษารูปแบบการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน/วิไลวรรณ โกยทอง ... [และคณะ]
วิไลวรรณ โกยทอง
2551
FOOD 6243
การศึกษาความปลอดภัยของขวดพลาสติกชนิดขาวขุ่นที่ใช้บรรจุน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท : กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์
ทอง บุญยศ
2551
FOOD 6718
คุณภาพน้ำบริโภคในชุมชนแออัด
ลินจง บ่อหิรัญรัตน์,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
มิถุนายน - กันยายน 2553
Full Textx
FOOD 7617
ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน GMP น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทกับคุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิทของสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ในจังหวัดมุกดาหาร
สุภาพ วงศ์พัฒนวุฒิ,วารสารอาหารและยา
กันยายน-ธันวาคม 2552
FOOD 7628
การศึกษาความปลอดภัยของขวดพลาสติกชนิดขาวขุ่นที่่ใช้บรรจุน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท : กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์ฺ
ทอง บุญยศ,วารสารอาหารและยา
มกราคม-เมษายน 2551
   หน้า : 1 [ 2 ]   Next >>