KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 44 เรื่อง จากคำค้น พลาสติก
   หน้า : 1 [ 2 ] 3   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T990357
บทบาท แนวโน้มการใช้งาน และการจัดการหลังการใช้ของขวด PET มุมมองของอุตสาหกรรมอาหาร/เสก บุญบรรลุ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2542
T990358
บทบาท แนวโน้มการใช้งาน และการจัดการหลังการใช้ของขวด PET มุมมองของผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค/มยุรี ภาคลำเจียก
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2542
T990370
บรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับอาหารแช่แข็งเพื่อการส่งออก/มยุรี ภาคลำเจียก
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2541
T990413
ปัจจัยที่ทำให้บรรจุภัณฑ์พลาสติกมีอัตราการเจริญเติบโตเร็วมากในอุตสาหกรรมอาหาร/ปุ่น คงเจริญเกียรติ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2539
T990414
ความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ของผู้ผลิตสินค้า/มยุรีภาคลำเจียก
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2539
T990416
บทบาทและแนวโน้มของการใช้ LLDPE ในการหีบห่อ/มยุรี ภาคลำเจียก
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2532
T990417
การอภิปรายเรื่อง บทบาทและแนวโน้มของการใช้ LLDPE ในการหีบห่อ/อภิปรายโดย Herbert Grasshoff, ปิยะ จงวัฒนา, วัลลภ มานะธัญญา; ดำเนินการอภิปรายโดย มยุรี ภาคลำเจียก
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2532
T990432
อันตรายของไดออคทิลฟทาเลต (DOP)ในฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร
ปราณี วิเศษ
2542
T000067
/งามทิพย์ ภู่วโรดม ... [และคนอื่นๆ]
งามทิพย์ ภู่วโรดม
2542
T010181
การใช้ประโยชน์จากแป้งมันสำปะหลัง/สุพะไชย์ จินดาวุฒิกุล
สุพะไชย์ จินดาวุฒิกุล
2544
T010200
แป้งมันสำปะหลังกับภาชนะบรรจุในอนาคต/มังกร โรจน์ประภากร
มังกร โรจน์ประภากร
2541
T010291
สีสำหรับผสมพลาสติกทำผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับอาหาร/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2535
T010335
การศึกษาความปลอดภัยของภาชนะพลาสติกชนิดโพลิเอธิลีน โพลิโพรพิลีนและเมลามีน ในการนำไปใช้บรรจุอาหาร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
2543
T010490
การนำขวดน้ำดื่มพอลิเอธิลีน เทเรพธาเลท กลับมาใช้ใหม่ในรูปของสี/เพลินพิศ บูชาธรรม, นิตยา เกตุแก้ว, ศรารัตน์ มหาศรานนท์
เพลินพิศ บูชาธรรม
2544
T020162
ถุงพลาสติกไฮเทค/พงศ์พันธ์ จินดาอุดม
พงศ์พันธ์ จินดาอุดม
2539
   หน้า : 1 [ 2 ] 3   Next >>