KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 32 เรื่อง จากคำค้น รำข้าว
   หน้า : 1 [ 2 ] 3   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6658
ปริมาณสารออกฤทธิ์ชีวภาพและความคงตัวของสารในรำข้าวสกัด
จินตนา สังโสภา,รำไพ เกณฑ์สาคู,อนุชิตา มุ่งงาม,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 7120
ไฟโตสเตอรอล... ไฟโตนิวเทรียนท์ในน้ำมันรำข้าว
ประวิทย์ สันติวัฒนา,รัชนี สมสวัสดิ์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2556
FOOD 7619
ผลของน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันรำข้าวต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง
วันเพ็ญ มีสมญา,ศุภมาส โชติเมธีภิรมย์,เยาวดี คุปตะพันธ์,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,ผ่องศรี จิตตนูนท์,สุคนธ์ชื่น ศรีงาม,วารสารโภชนาการ
เมษายน-มิถุนายน 2552
FOOD 7854
การพัฒนากระบวนการแปรรูปเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำมันรำข้าวสังข์หยดบีบเย็น
อมรรัตน์ ถนนแก้ว,วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
พฤษภาคม-มิถุนายน 2554
FOOD 7861
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แพตตี้เต้าหู้หมูเพื่อสุขภาพ
ยุพร พีชกมุทร,ชื่นจิต พงษ์พูล,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน-ธันวาคม 2552
Full Textx
FOOD 8172
ปริมาณสารออกฤทธิ์ชีวภาพและความคงตัวของสารในรำข้าวสกัด
จินตนา สังโสภา,อนุชิต มุ่งงาม,รำไพ เกณฑ์สาคู,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สิงหาคม 2551
FOOD 8266
ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณแร่ธาตุในรำข้าวที่ผ่านการสกัดไขมัน
สืบตระกูล วานิชศรี,ประมวล ศรีกาหลง,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
มกราคม - เมษายน 2560
Full Textx
FOOD 8310
โปรตีนรำข้าว
ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2560
Full Text
FOOD 8445
ผลของการเสริมร่าข้าวก่าต่อคุณลักษณะทางเคมี กายภาพ ประสาทสัมผัส และความคงตัวของ กุนเชียง ระหว่างการเก็บรักษา
เกศสินี ต๊ะต้องใจ,ธรรณพ เหล่ากุลดิลก,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม-มิถุนายน 2561
Full Textx
FOOD 8454
น้ำมันรำข้าวเพื่อสุขภาพ
ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม,วารสารอาหาร
หน้า 50-55
Full Text
FOOD 8493
เสริมแกร่งธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม 2018
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,เสริมแกร่งธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม 2018
กรกฎาคม 2561
FOOD 8533
Nukazuke ผักดองรำข้าวแบบญี่ปุ่นที่เกิดจากความรับผิดชอบและความเอาใจใส่
สิรินันท์ ชมภูแสง,วารสารอาหาร
กรกฎาคม-กันยายน 2561
Full Text
PUB 0847
Food Journal 42 (1) / 2555
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
PUB 0851
Food Journal 43 (1) / 2556
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
PUB 0876 (eBook)
Food Journal 49 (1) / 2562 (eBook)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ชนากานต์ รัตนากิตติวงศ์,สิริรักษ์ ศิระมาด,ประวิทย์ สันติวัฒนา,ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,ดร.สาวิตรี ดือราแม,ดร.พิศมัย ศรีชาเยช,วินัศ ภูมินาถ
Full Textx
   หน้า : 1 [ 2 ] 3   Next >>