KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 25 เรื่อง จากคำค้น เต้าหู้
   หน้า : 1 [ 2 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T070506
การผลิตผลิตภัณฑ์เต้าหู้หลอดจากถั่วเหลืองฝักสด/ธิติมา จันทโกศล, นภารัตน์ เทวฤทธิ์ และพรรทิรา พูลทรัพย์
ธิติมา จันทโกศล
2550
FOOD 6381
คุณภาพเต้าหู้แข็งเมื่อใช้น้ำส้มเขียวหวานเป็นตัวตกตะกอน/โสภิดา สามัตถิยะ, กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์ และ สุวิมล กีรติพิบูล
โสภิดา สามัตถิยะ
2551
FOOD 7070
การยืดอายุการเก็บรักษาเต้าหู็หลอดไข่ไก่โดยใช้ในซิน
พิมพ์พิชญิ์ สังข์แป้น,วิจิตรา แดงปรก,ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี,ปราณี วราสวัสดิ์,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2554
FOOD 7114
ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองชนิดใหม่ รสชาติมาแรง
ช่อลัดดา เที่ยงพุก,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2555
FOOD 7259
การพัฒนากระบวนการผลิตเต้าหู้แข็งจากถั่วดำ
อรรณพ ทัศนอุดม,วรรณภา สระพินครบุรี,เมธาวี อนะวัชกุล
Full Textx
FOOD 8256
อาหารเพื่อกระดูกแข็งแรง
อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2560
Full Text
FOOD 8261
สังขยาน้ำเต้าหู้ผสมงาดำ
ณัจยา เมฆราวี,ไกรยราช พันธุ์ยาง,ณรงค์ชัย ขจรจันทร์,อรอนงค์ ทองมี,ธีรนุช ฉายศิริโชติ,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
กันยายน - ธันวาคม 2559
Full Textx
FOOD 8314
เต้าหู้: ผลิตภัณฑ์อาหารจากถั่วเหลือง
อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2560
Full Text
PUB 0845
Food Journal 41 (3) / 2554
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
PUB 0846
Food Journal 41 (4) / 2554
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
   หน้า : 1 [ 2 ]   Next >>