KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 34 เรื่อง จากคำค้น rice bran
   หน้า : 1 [ 2 ] 3   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6740
การศึกษาสภาวะการทำงานที่เหมาะสมสำหรับการสกัดน้ำมันรำข้าวด้วยเครื่องสกัดแบบสกรูอัด
ศุภกิตต์ สายสุนทร,สุดสายสิน แก้วเรือง,ปัณณธร ภัทรสถาพรกุล,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
พฤษภาคม - สิงหาคม 2553
Full Textx
FOOD 6775
ผลของผงสารสกัดจากรำข้าวต่อการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลในผักและผลไม้บด
กุลวดี แก้วก่า,โชคชัย ธีรกุลเกียรคิ,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6785
ผลของระยะเวลาการไฮโดรไลซ์ด้วยเอนไซม์อัลคาเลสต่อสมบัติเชิงหน้าที่บางประการของไฮโดรไลเสทจากโปรตีนรำข้าวเข้มข้น
เพียงนภา พันธุ์วิไล,โชคชัย ธีรกุลเกียรคิ,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6896
สภาวะที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยง Aspergillus japonicus SA22P3406 บนรำหยาบ
ชลิต นพรัตน์,อารี ฤทธิบูรณ์,มาริสา จาตุพรพิพัฒน์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Text
FOOD 6954
Effect of Commercially Defated Rice Bran Extract on Browning of Vegetable and Fruit Puree
Sukhontha Sukhonthara,Chockchai Theerakulkait,Kasetsart Journal : Natural Science
July - August 2011
Full Textx
FOOD 6964
Effect of Rice Bran Waxing on Fruit and Vegetable Storage
Rungtip Jutamongkon,Nuatong Vananuvat,Saisanom Praditdoung,Kasetsart Journal : Natural Science
November - December 2011
Full Textx
FOOD 7120
ไฟโตสเตอรอล... ไฟโตนิวเทรียนท์ในน้ำมันรำข้าว
ประวิทย์ สันติวัฒนา,รัชนี สมสวัสดิ์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2556
FOOD 7220
Effect of Rice Bran Protein Extract on Enzymatic Browning Inhibition in Vegetable and Fruit puree
Supatcha Kubglomsong,Chockchai Theerakulkait,Kasersart Journal (์Natural Science)
March - April 2014
Full Textx
FOOD 7854
การพัฒนากระบวนการแปรรูปเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำมันรำข้าวสังข์หยดบีบเย็น
อมรรัตน์ ถนนแก้ว,วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
พฤษภาคม-มิถุนายน 2554
FOOD 7910
Effect of rice bran protein extract on enzymatic browning inhibition in vegetable and fruit puree
Supatcha Kubglomsong,Chockchai Theerakulkait,Kasetsart Journal Natural Science
March - April 2014
Full Textx
FOOD 7960
ผลของสารสกัดจากรำสกัดไขมันทางการค้าต่อการเกิดสีน้ำตาลในผักและผลไม้สดบด
สุคนธา สุคนธ์ธารา,โชคชัย ธีรกุลเกียรติ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 7969
วิธีการสกัดเพียงบางส่วนสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณกรดเฟอรูลิกในรำข้าว
ชลันธร เศวตวงศ์,คณิต กฤษณังกูร,พัชราณี ภวัตกุล,สุภัทรา ลิลิตชาญ,กรณ์กนก อายุสุข,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 8029
ผลของสารสกัดโปรตีนจากรำข้าวต่อการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลในผักและผลไม้บด
สุพัชชา ขับกล่อมส่ง,โชคชัย ธีรกุลเกียรติ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
FOOD 8063
ผลของน้ำมันรำข้าว อุณหภูมิ และเวลาในการอบต่อคุณภาพของแครกเกอร์จากเศษเหลือปลาแซลมอน
วิภาดา ฤาชากูล,นันทิภา พันธ์ุสวัสดิ์,จีรวรรณ มณีโรจน์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8098
Preparation of alkali - extractable hemicellulose from defatted rice bran
Somruetai Locharoenrat,Pinthip Ru mpagaporn ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
   หน้า : 1 [ 2 ] 3   Next >>