KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 531 เรื่อง จากคำค้น ข้าว
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [ 20 ] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T060134
ผลของคอนยักกลูโคแมนแนนต่อเนื้อสัมผัสของเจลสตาร์ชข้าวแช่เยือกแข็ง/อรวรรณ ตติรัตน์ และสงวนศรี เจริญเหรียญ
อรวรรณ ตติรัตน์
2549
KU T060140
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของสตาร์ชข้าวต่อคุณภาพข้าวหุงสุก/รุ่งทิวา วันสุขศรี ... [และคนอื่นๆ]
รุ่งทิวา วันสุขศรี
2549
KU T060148
การใช้ข้าวคุณภาพต่ำทดแทนข้าวสาลีในอุตสาหกรรมการหมักซีอิ๊ว/วีระสิทธิ์ กัลยากฤต และปราการ เลาหวัฒนาวณิชย์
วีระสิทธิ์ กัลยากฤต
2549
KU T060149
การใช้ไอโซไซม์ในการวิเคราะห์สายพันธุ์บริสุทธิ์ในข้าวพันธุ์พื้นเมืองกาฬสินธุ์/วีระสิทธิ์ กัลยากฤต ... [และคนอื่นๆ]
วีระสิทธิ์ กัลยากฤต
2549
KU T060153
ผลของความเข้มข้นของกากน้ำตาลและน้ำลวกข้าวโพดฝักอ่อนต่อการเพาะเลี้ยง Lactobacillus plantarum PD110/ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ และจุฑาทิพย์ เฉลิมโภชน์
ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์
2549
KU T060157
การประยุกต์ใช้สารเคลือบที่รับประทานได้ในการผลิตข้าวเสริมวิตามิน/ลลิตา ชาติยานนท์, ไพศาล วุฒิจำนงค์ และกมลวรรณ แจ้งชัด
ลลิตา ชาติยานนท์
2549
T060168
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าวกล้องผง/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2548
Full Text
KU T060186
การศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมของแป้งข้าวเจ้า แป้งสาลี และแป้งมันสำปะหลังในการผลิตกระทงสำเร็จรูปสำหรับอาหารว่าง/น้ำฝน รักขุมแก้ว, กมลวรรณ แจ้งชัด และอนุวัตร แจ้งชัด
น้ำฝน รักขุมแก้ว
2549
KU T060190
การทดสอบการยอมรับของบัตเตอร์เค้กที่ไม่เติมน้ำตาลจากแป้งข้าวกล้อง/ณัชนก นุกิจ ... [และคนอื่นๆ]
ณัชนก นุกิจ
2549
KU T060192
สารให้กลิ่นในไวน์ข้าวที่หมักจากกล้าเชื้อบริสุทธิ์ Amylomyces sp. M2 และ Saccharomyces cerevisiae/สุหัทยา นำชัยสี่วัฒนา และสิรี ชัยเสรี
สุหัทยา นำชัยสี่วัฒนา
2549
KU T060198
การตรวจวิเคราะห์โอคราทอกซินเอในข้าวโพด/จิราภรณ์ สิริสัณห์ ... [และคนอื่นๆ]
จิราภรณ์ สิริสัณห์
2549
KU T060200
การคัดเลือก และจำแนกแบคทีเรียกรดแลกติกจากน้ำนมข้าวเพื่อผลิตโยเกิร์ต/จุฑาทิพย์ บุญเกิด และวิเชียร ลีลาวัชรมาศ
จุฑาทิพย์ บุญเกิด
2549
T060221
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนมข้าวโพดผง/รัตติกร เตชะพันธุ์, สลักจิต บุญทาคำ และไพโรจน์ วิริยจารี
รัตติกร เตชะพันธุ์,มูลนิธิโครงการหลวง
2549
T060258
/สิงหนาท พวงจันทน์แดง ... [และคนอื่นๆ]
สิงหนาท พวงจันทน์แดง
2549
T060275
การปรับปรุงคุณภาพข้าวหุงสุกเร็วโดยใช้วิธีการแช่เยือกแข็งร่วมกับการใช้ไมโครเวฟ/วุฒิชัย นาครักษา, สุภาภรณ์ ธัญญะวานิช
วุฒิชัย นาครักษา
2548
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [ 20 ] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   Next >>