KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3063 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 [ 203 ] 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T040034
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หมูแผ่น/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2546
Full Text
T040033
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หมูหยอง/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2546
Full Text
T040032
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ปลาทุบ/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2546
Full Text
T040031
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หมูทุบ/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2546
Full Text
T030276
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กะปิ/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2546
Full Text
T030275
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เค้กตรัง/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2546
Full Text
T030274
/วิเชียร ลีลาวัชรมาศ
วิเชียร ลีลาวัชรมาศ
Full Textx
T030273
ศักยภาพด้านวิชาการของไทยกับการส่งออก การดูแลความปลอดภัยอาหารและมาตรฐานอาหาร/ประกาย บริบูรณ์
ประกาย บริบูรณ์
Full Textx
T030272
การทดสอบลักษณะสัมผัสของผลิตภัณฑ์ไขมัน/เรียบเรียงโดย รัตนันท์ พรรณารุโณทัย
รัตนันท์ พรรณารุโณทัย
Full Textx
T030271
การใช้ประโยชน์สารให้กลิ่นในอาหาร/เรียบเรียงโดยนฤทธิ์ ใหญ่โสมานัง
นฤทธิ์ ใหญ่โสมานัง
Full Textx
T030270
ลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหาร/นฤดม บุญ-หลง และ จินตนา อุปดิสสกุล
นฤดม บุญ-หลง
Full Textx
T030248
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน น้ำตาลสด/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2546
Full Text
T030247
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ปลาร้า/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2546
Full Text
T030246
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าวแตน/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2546
Full Text
T030245
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลไม้กวน/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2546
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 [ 203 ] 204 205   Next >>