KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 531 เรื่อง จากคำค้น ข้าว
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [ 21 ] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T060281
Rice and its aroma/เหมือนหมาย อภินทนาพงศ์
เหมือนหมาย อภินทนาพงศ์
2547
T060283
การยอมรับและลักษณะทางคุณภาพของอาหารว่างมังสะวิรัติเสริมสมุนไพร (ข้าวเกรียบ)/สุภางค์ เรืองฉาย
สุภางค์ เรืองฉาย
2547
T060298
ข้าวเหนียวมูนผสมธัญพืชและเสริมสมุนไพร/สุภางค์ เรืองฉาย
สุภางค์ เรืองฉาย
2549
T060345
การพัฒนาเครื่องอบแห้งข้าวแตนโดยใช้ปั๊มความร้อนลดความชื้น/สัมพันธ์ ไชยเทพ และศิริชัย สายอ้าย
สัมพันธ์ ไชยเทพ
2549
T060346
การลดความชื้นข้าวเปลือกด้วยผงถ่านไม้ไผ่/ทรงชัยวิริยะอำไพวงศ์, อิทธิพล ธรรมภิบาล และปัญญา ปะเมนาโพธิ์
ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์
2549
T060349
อิทธิพลของการลดความชื้นต่อปริมาณสาร 2-acetyl-1-pyrroline ในข้าวหอมพันธุ์ปทุมธานี 1/พรรณนิภา สืบราช ... [และคนอื่นๆ]
พรรณนิภา สืบราช
2549
T060352
การศึกษาความหยาบของผิวหินขัดที่มีผลต่อการขัดขาวข้าว/สมโภชน์ สุดาจันทร์, สมนึก ชูศิลป์ และจรัญ มงคลวัย
สมโภชน์ สุดาจันทร์
2549
T060354
เครื่องนวดข้าวแบบสายพาน/ทวีชัย นิมาแสง ... [และคนอื่นๆ]
ทวีชัย นิมาแสง
2549
T060355
การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์ชัยนาท 1 และพันธุ์กข 15 โดยใช้สมบัติทางเคมีกายภาพและทางความร้อน/นริศรา วิชิต และเมธินี เห่วซึ่งเจริญ
นริศรา วิชิต
2549
T060358
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของแป้งข้าวเมื่อโม่ด้วยวิธีต่างๆ/ไชยรัตน์ เพ็ชรชลานุวัฒน์ ... [และคนอื่นๆ]
ไชยรัตน์ เพ็ชรชลานุวัฒน์
2549
T060371
การพัฒนาดัชนีการผสมข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 พันธุ์กข 15 และพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 โดยใช้สมบัติทางเคมีและการประเมินประสาทสัมผัส/หยาดฝน ทนงการกิจ และเมธินี เห่วซึ่งเจริญ
หยาดฝน ทนงการกิจ
2549
T060380
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ขนมข้าวกล้อง/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2549
Full Text
T060382
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าวเกรียบงา/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2549
Full Text
T060383
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าวเกรียบว่าว/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2549
Full Text
T060405
การใช้ประโยชน์จากเปลือกข้าว (แกลบ)เพื่อสกัดสารกันหืนจากธรรมชาติ/ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ, จินตนา ศรีผุย, ปฏิมากร พะสุวรรณ
ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ
2549
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [ 21 ] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   Next >>