KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3063 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [ 21 ] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8390
องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติการต้านออกซิเดชันของปลาร้า
ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติ,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
Full Textx
FOOD 8389
พฤติกรรมการไหลของน้ำสลัดไขมันต่ำจากการใช้แป้งข้าวเจ้าร่วมกับแซนแทนกัมเป็นสารใก้ความข้นหนืด
บุศราภา ลีละวัฒน์,สุภาพร สัมพันธ์ปรีดา,แสงเพชร ไพโรจน์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
Full Textx
FOOD 8388
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเบียร์จากเมล็ดข้าวโพดงอกและความเป็นไปได้ในการใช้เบียร์และสิ่งท่ได้จากกระบวนการผลิตเบียร์ข้าวโพดเป็นอาหารเสริมในการผลิตโคเนื้อ
ณัฐพร จันทร์ฉาย,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
Full Textx
FOOD 8386
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตข้าวกล้องงอกพันธุ์หอมไชยา
กฤตภาส จินาภาค,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
มกราคม - มีนาคม 2560
Full Textx
FOOD 8385
การคัดเลือกผู้จัดส่งวัตถุดิบโดยใช้วิธีการ TOPSIS และ ROC : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมร้านอาหาร
กวินภพ ศรีวัฒนานุศาสตร์,ปนิทัศน์ สุริยธนาภาส,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
กรกฎาคม - กันยายน 2560
Full Textx
FOOD 8384
Standardization of Gardenia jasminoides Fruits and Crocin Content Analysis Using UV/visible Spectrophotometry
Onuma Zongram,Nijsiri Ruangrungsi,Chanida Palanuvej,Kanchana Rungsihirunrat,Chiang Mai Journal of Science
October 2017
Full Textx
FOOD 8383
In vitro Anti-cancer Activity Comparison of the Freeze-dried and Spray-dried Bromelain from Pineapple Stems
Worapaka Manosroi,Jiradej Manosroi,Aranya Manosroi,Charinya Chankhampan,Chiang Mai Journal of Science
October 2017
Full Textx
FOOD 8382
Beta-glucosidase Producing Bacillus Isolated from Thua-nao, an Indigenous Fermented Soybean Food in Thailand
Nutwara Meannui,Manat Chaijan,Punnanee Sumpavapol,Jeong Hwa Hong,Pussadee Tangwatcharin,Siriporn Riebroy,Chiang Mai Journal of Science
October 2017
Full Textx
FOOD 8381
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียของสารสกัดจากหัวหอมและการประยุกต์ใช้ในน้้าผักและผลไม้ผสม
กิติพงศ์ อัศตรกุล,นฤมล หิมะสุทธิเดช,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม-ธันวาคม 2560
Full Textx
FOOD 8380
สภาวะที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสาหร่าย Scenedesmus armatus และ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารที่สกัด
ดวงกมล เรือนงาม,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม-ธันวาคม 2560
Full Textx
FOOD 8379
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหลามเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลเกษตรท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
นรินทร์ เจริญพันธ์,สุธี วังเตือย,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม-ธันวาคม 2560
Full Text
FOOD 8378
อาหารกลมกล่อมด้วยโคคูมิ
ณัฐธิดา โชติช่วง,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม-ธันวาคม 2560
Full Textx
FOOD 8377
เนื้อมะม่วงสดตัดแต่ง: สรีรวิทยาและปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
พนิตา งามเชื้อชิต,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม-ธันวาคม 2560
Full Textx
FOOD 8376
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเมตาโบโลมิกส์ในการศึกษาข้อมูลแบบแผนทางชีวโมเลกุล ของน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม
ศานต์ เศรษฐชัยมงคล,มยุรี เหลืองวิลัย,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม ? ธันวาคม 2560
Full Textx
FOOD 8371
Antioxidant Capacity and Phenolic Content of Mimusops elengi Fruit Extract
Chaiyan Boonyuen,Rasamee Chaisuksant,Sunanta Wangkarn,Oranart Suntornwan,Kasetsart Journal Natural Science
January - March 2009
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [ 21 ] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>