KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 531 เรื่อง จากคำค้น ข้าว
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [ 22 ] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T060417
การผลิตและการใช้ประโยชน์แป้งข้าวเจ้าพรีเจลาติไนซ์เพื่อผลิตโดนัทเค้กไขมันต่ำ/อุมาภรณ์ อภิชาชาญ และสุดารัตน์ เจียมยั่งยืน
อุมาภรณ์ อภิชาชาญ
2549
T060420
/ธัญนันท์ ทองคำ, วัฒนี บุญวิทยา, หรรษา เวียงวะลัย
ธัญนันท์ ทองคำ
2549
T070001
เอกสารประกอบการฝึกอบรม เรื่อง อาหารหมักดอง/จัดโดย งานจุลชีววิทยาประยุกต์ ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
2542
KU T070006
การเสริมคุณค่าอาหารจากสมุนไพรไทยในอาหารขบเคี้ยวจากข้าวกล้อง/โดย อรอนงค์ นัยวิกุล ... [และคนอื่นๆ]
อรอนงค์ นัยวิกุล,สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2549
T070009
ผลของการทำความสะอาดบางกรรมวิธีต่อการลดปริมาณของประชากรแบคทีเรียบนแผ่นใบตอง/ปริศนา สวัสดีชัยกุล และอุราภรณ์ สอาดสุด
ปริศนา สวัสดีชัยกุล
2549
T070018
ปริมาณแกมม่าโอไรซานอลในข้าวเหนียวก่ำพื้นเมืองของไทย/ปณิตา บุญสิทธิ์, ดำเนิน กาละดี และพันทิพา พงษ์เพียจันทร์
ปณิตา บุญสิทธิ์
2549
T070037
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าชนิดแท่งแบบเหนียวนุ่มจากข้าวพอง/วุฒิชัย นาครักษา ... [และคนอื่นๆ]
วุฒิชัย นาครักษา
2548
T070069
การศึกษาสิ่งแปลกปลอมประเภท light filth ในข้าว/ขันทอง เพ็ชรนอก และประดิษฐ์ โพธิ์นักขา
ขันทอง เพ็ชรนอก
2549
T070086
/รสิตา โอสถานนท์
รสิตา โอสถานนท์
2550
T070089
การพัฒนาคุณภาพข้าวเกรียบงาดำเสริมสมุนไพร/อัจฉรา ดลวิทยาคุณ
อัจฉรา ดลวิทยาคุณ
2550
T070095
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแตนโดยใช้เทมเป้ถั่วลิสง/สุภางค์ เรืองฉาย
สุภางค์ เรืองฉาย
2550
T070100
การใช้โปรตีนรำข้าวทดแทนเรนเนตเคซีนในเนยแข็งเทียมชนิดทา/วุฒิชัย นาครักษา, วิสุทธนา สมุทรศรี
วุฒิชัย นาครักษา
2549
T070120
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย/สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
2546
T070129
น้ำมันรำข้าว/ศิริพร เหลียงกอบกิจ
ศิริพร เหลียงกอบกิจ
2550
KU T070158
ผลของการปรับปรุงกระบวนการผลิตต่อคุณภาพ และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนเข้มข้นจากรำข้าวสกัดไขมัน/รัชนิกร เมฆขยาย และโชคชัย ธีรกุลเกียรติ
รัชนิกร เมฆขยาย,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [ 22 ] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   Next >>