KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3056 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [ 22 ] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8338
การจำลองทางคณิตศาสตร์ของสภาวะการไหลที่เหมาะสมเพื่อลดการเกิดตะกรันในอุตสาหกรรม
ณัฐพล จุลวก,แคทลียา ปัทมพรหม,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรกฎาคม - กันยายน 2560
Full Text
FOOD 8337
Structural features and thermal stability of shrimp 14-3-3
Chutintorn Chauywong,Amornrat Phongdara,Sasithorn Boonprakong,Warapond Wanna,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
July - August 2017
Full Textx
FOOD 8336
Appetite perceptions and total peptide YY concentrations following 10 days consumption of vegetarian diets
Supaporn Silalertdetkul,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
May - June 2017
Full Textx
FOOD 8335
ผลของอุณหภูมิอบแห้งที่มีต่อปริมาณไอโซฟลาโวนและความสามารถ การต้านออกซิเดชันของถั่วเหลืองหมัก (ถั่วเน่า)
เกตุการ ดาจันทา,หทัยทิพย์ร้องคำ,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
พฤษภาคม - มิถุนายน 2560
Full Textx
FOOD 8334
การศึกษาปริมาณผงฟักข้าวและวิธีการอบแห้งที่เหมาะสม ในการผลิตปลาแผ่น
ณัฐณิชา ทวีแสง,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พฤษภาคม - มิถุนายน 2560
Full Textx
FOOD 8333
การพัฒนากระบวนการผลิตกาละแมเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
รัตนา อัตตปัญโญ,ยุพารัตน์ โพธิเศษ,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560
Full Textx
FOOD 8332
ผลของ Folic Acid ต่อการเจริญเติบโตและสารต้านอนุมูลอิสระของ ผักบุ้งจีน (Ipomoea aquatica Forsk.)
ภาณุมาศ ฤทธิไชย,เยาวพา จิระเกียรติกุล,ชานนท์ มณีรัตน์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560
Full Textx
FOOD 8331
คุณภาพของแป้งมันสำปะหลังออกเทนิลซัคซิเนต และการใช้ประโยชน์ในน้ำสลัดไขมันต่ำ
ภาวิณี ศิลาเกษ,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
สิงหาคม 2560
Full Textx
FOOD 8330
การตรวจสอบการปลอมปนพืชในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยเทคนิคพีซีอาร์
นิจรดา ย๊ะหมื่น,ชูตา บุญภักดี,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
กรกฎาคม 2560
Full Textx
FOOD 8329
ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไซโตโครม พี450 2เอ6 และไซโตโครม พี450 2เอ13 ของสารสกัดจากขิงและมะเฟือง
นันทิภาคย์ รัตนพันธุ์,เศรษฐพันธุ์ แข่งขัน,ทรงกลด สารภูษิต,นันทนาภรณ์ บุพพัณหสมัย,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
กรกฎาคม 2560
Full Textx
FOOD 8328
การยืดอายุการเก็บรักษาและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพ ของกุ้งขาวสุกระหว่างการเก็บรักษาด้วยการแช่เย็น
ทรงพล สงวนทรัพย์,สวามินี ธีระวุฒิ,ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
กรกฎาคม 2560
Full Textx
FOOD 8327
ผลของการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศในหอยแมลงภู่ (Perna viridis) สุก เคลือบชาเขียวและวิตามินซี : คุณภาพทางเคมีและประสาทสัมผัส
รัชดาภรณ์ อาจพงษ์,ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
กรกฎาคม 2560
Full Textx
FOOD 8326
ผลของกระบวนการทำแห้งต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของครีมเทียมไขมันต่ำจากแป้งข้าว
ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ,กมลพร ฉายสุริยะ,ณัฏฐิกา ศิลาลาย,ชลธิรา สารวงษ์,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
Full Textx
FOOD 8325
จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร
ศนิ จิระสถิตย์,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
Full Textx
FOOD 8324
การใช้เจลเบต้ากลูแคนทดแทนมันหมูแข็งในหมูยอ
สุพัตรา โพธิเศษ,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
มกราคม - เมษายน 2560
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [ 22 ] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>