KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 531 เรื่อง จากคำค้น ข้าว
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [ 23 ] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T070162
ผลของการ Annealing ต่อสมบัติทางกายภาพของแป้งข้าวแอมิโลสสูง/สุภาวดี แช่ม และปริศนา สุวรรณาภรณ์
สุภาวดี แช่ม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
KU T070165
ผลของอุณหภูมิในการเก็บรักษา (5 และ 10 C)ต่อคุณภาพของข้าวโพดฝักอ่อนในภาชนะบรรจุที่มีการซึมผ่านของแก๊สสูง/ชนิต วานิกานุกูล, ศศิธร จันทนวรางกูร และวาณี ชนเห็นชอบ
ชนิต วานิกานุกูล,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
KU T070171
อิทธิพลของโปรตีนต่อคุณลักษณะเพสท์แป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวดัดแปรด้วยกรดที่ระดับความชื้นปานกลางร่วมกับการให้ความร้อน/สุกัญญา ธารสวิง, กมลวรรณ อิศราคาร และปาริฉัตร หงสประภาส
สุกัญญา ธารสวิง,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
T070172
การเตรียมและสมบัติเชิงหน้าที่บางประการของสารสกัดโปรตีนจากรำสกัดไขมันทางการค้า/พรรณนภา ตันติศิรินทร์ และโชคชัย ธีรกุลเกียรติ
พรรณนภา ตันติศิรินทร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
T070178
การปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เหมาะสมของขนมอบกรอบจากข้าวกล้องมันปู/วริพัสย์ อารีกุล ... [และคนอื่นๆ]
วริพัสย์ อารีกุล,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
KU T070184
การแยกสตาร์ชข้าวโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง/วราทิพย์ ประสิทธิ์นารายณ์ และสงวนศรี เจริญเหรียญ
วราทิพย์ ประสิทธิ์นารายณ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
KU T070212
การพัฒนาชิฟฟอนเค้กจากแป้งข้าวหอมมะลิ/ชลิดา ยอดกันสี, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา และวิชัย หฤทัยธนาสันติ์
ชลิดา ยอดกันสี,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
T070255
การคัดเลือกดีเอ็นเอเครื่องหมายแบบ SSR ของยีนต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Nilaparvata lugens (Stal), Delphacidae, Homoptera)ชนิด Qbph6 และ Qbph12 จากข้าวสายพันธุ์ปรับปรุง Abhaya และพันธุ์ชัยนาท 1/วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ ... [และคนอื่นๆ]
วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ
2550
T070318
การศึกษาการนำข้าวปทุมธานี 1 ทดแทนข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในผลิตภัณฑ์ข้าวผสมระหว่างข้าวขาวดอกมะลิ 105 และข้าวชัยนาท 1/สุชาดา เลาหศิลป์สมจิตร์
สุชาดา เลาหศิลป์สมจิตร์
2549
T070324
ลักษณะของแบคทีเรียกรดน้ำส้มทนอุณหภูมิสูงที่แยกจากลูกแป้งเหล้าและลูกแป้งข้าวหมาก/วัชรา กาญจนรัช
วัชรา กาญจนรัช
2550
T070382
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เค้กแป้งข้าวเจ้าได้รับความร้อนด้วยไมโครเวฟ/อภิญญา ยาคล้าย ... [และคนอื่นๆ]
อภิญญา ยาคล้าย
2549-2550
T070384
การพัฒนาสูตรพื้นฐานข้าวกระเทียมพร้อมบริโภคบรรจุกระป๋อง/วราจันทร์ ดีนุ ... [และคนอื่นๆ]
วราจันทร์ ดีนุ
2549-2550
T070385
การสกัดและการวิเคราะห์แบบแผนโปรตีนจากเมล็ดข้าว/อภิญญา พรมวิโย ... [และคนอื่นๆ]
อภิญญา พรมวิโย
2549-2550
IFRPD T070405
ข้าวอินทรีย์ อาหารสุขภาพที่น่าจับตามอง/เยาวดี คุปตะพันธ์
เยาวดี คุปตะพันธ์
2550
T070424
ภูมิใจข้าวไทยให้ธาตุเหล็กสูง/รัชนี คงคาฉุยฉาย, สาคร ธนมิตต์
รัชนี คงคาฉุยฉาย
2546
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [ 23 ] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   Next >>