KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3063 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [ 23 ] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8330
การตรวจสอบการปลอมปนพืชในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยเทคนิคพีซีอาร์
นิจรดา ย๊ะหมื่น,ชูตา บุญภักดี,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
กรกฎาคม 2560
Full Textx
FOOD 8329
ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไซโตโครม พี450 2เอ6 และไซโตโครม พี450 2เอ13 ของสารสกัดจากขิงและมะเฟือง
นันทิภาคย์ รัตนพันธุ์,นันทนาภรณ์ บุพพัณหสมัย,เศรษฐพันธุ์ แข่งขัน,ทรงกลด สารภูษิต,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
กรกฎาคม 2560
Full Textx
FOOD 8328
การยืดอายุการเก็บรักษาและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพ ของกุ้งขาวสุกระหว่างการเก็บรักษาด้วยการแช่เย็น
ทรงพล สงวนทรัพย์,ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน,สวามินี ธีระวุฒิ,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
กรกฎาคม 2560
Full Textx
FOOD 8327
ผลของการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศในหอยแมลงภู่ (Perna viridis) สุก เคลือบชาเขียวและวิตามินซี : คุณภาพทางเคมีและประสาทสัมผัส
รัชดาภรณ์ อาจพงษ์,ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
กรกฎาคม 2560
Full Textx
FOOD 8326
ผลของกระบวนการทำแห้งต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของครีมเทียมไขมันต่ำจากแป้งข้าว
ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ,ชลธิรา สารวงษ์,กมลพร ฉายสุริยะ,ณัฏฐิกา ศิลาลาย,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
Full Textx
FOOD 8325
จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร
ศนิ จิระสถิตย์,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
Full Textx
FOOD 8324
การใช้เจลเบต้ากลูแคนทดแทนมันหมูแข็งในหมูยอ
สุพัตรา โพธิเศษ,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
มกราคม - เมษายน 2560
Full Textx
FOOD 8323
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ใบรางจืด
ธีรวรรณ สุวรรณ์,จันทิมา ภูงามเงิน,ณัฐธยาน์ ชูสุข,วิไรพร งามรูป,วัชระ ประดุจพรม,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
มกราคม - เมษายน 2560
Full Textx
FOOD 8322
คุณสมบัติของแป้งมันสำปะหลังดัดแปร ด้วยเอนไซม์อะมิเลสและออกเทนนิลซัคซินิคแอนไฮไดรด์
ภาวิณี ศิลาเกษ,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
มกราคม - เมษายน 2560
Full Textx
FOOD 8321
การศึกษาอิทธิพลของส่วนผสมต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เยลลี่จากผงน้ำนม ข้าวกล้องงอกด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง
ศุรัฐนันท์ คงวรรณ,ภาณุสรณ์ ชูสุข,จิรัชฌา ศุภชูชัย,ศรีเวียง ทิพกานนนท์,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
มกราคม - เมษายน 2560
Full Textx
FOOD 8320
บรรจุภัณฑ์และอายุการเก็บรักษามะตะบะฮาลาลพื้นเมืองสาเร็จรูป
รอมลี เจะดอเลาะ,สะอาด อาแซ,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
มกราคม - เมษายน 2560
Full Textx
FOOD 8319
ผลของสภาวะต่างๆ ของการอบแห้งและการสกัดต่อปริมาณของสารประกอบฟีนอลิก สารประกอบฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผลปอกะบิด
ชมพูนุช อุทัยรัตน์,เอกรัฐ ศรีสุข,กล่าวขวัญ ศรีสุข,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
มกราคม - เมษายน 2560
Full Textx
FOOD 8318
ผลของโปรแกรมการใช้สมุดบันทึกทางคลินิกร่วมกับแรงสนับสนุนจากเพื่อนเบาหวานต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
อภิชาติ กตะศิลา,ประเสริฐ ประสมรักษ์,สุกัญญา ลีทองดี,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มกราคม - เมษายน 2560
Full Textx
FOOD 8317
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
อดิษา สังขะทิพย์,สุวลี โล่วิรกรณ์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มกราคม - เมษายน 2560
Full Textx
FOOD 8316
สมบัติเชิงหน้าทีและการประยุกต์ใช้ใยอาหารจากรำข้าวในขนมปัง
Jittra Singthong,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พฤษภาคม - สิงหาคม 2559
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [ 23 ] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>