KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3054 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [ 23 ] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8321
การศึกษาอิทธิพลของส่วนผสมต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เยลลี่จากผงน้ำนม ข้าวกล้องงอกด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง
ศุรัฐนันท์ คงวรรณ,ภาณุสรณ์ ชูสุข,จิรัชฌา ศุภชูชัย,ศรีเวียง ทิพกานนนท์,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
มกราคม - เมษายน 2560

FOOD 8320
บรรจุภัณฑ์และอายุการเก็บรักษามะตะบะฮาลาลพื้นเมืองสาเร็จรูป
รอมลี เจะดอเลาะ,สะอาด อาแซ,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
มกราคม - เมษายน 2560

FOOD 8319
ผลของสภาวะต่างๆ ของการอบแห้งและการสกัดต่อปริมาณของสารประกอบฟีนอลิก สารประกอบฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผลปอกะบิด
ชมพูนุช อุทัยรัตน์,เอกรัฐ ศรีสุข,กล่าวขวัญ ศรีสุข,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
มกราคม - เมษายน 2560

FOOD 8318
ผลของโปรแกรมการใช้สมุดบันทึกทางคลินิกร่วมกับแรงสนับสนุนจากเพื่อนเบาหวานต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
อภิชาติ กตะศิลา,ประเสริฐ ประสมรักษ์,สุกัญญา ลีทองดี,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มกราคม - เมษายน 2560

FOOD 8317
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
อดิษา สังขะทิพย์,สุวลี โล่วิรกรณ์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มกราคม - เมษายน 2560

FOOD 8316
สมบัติเชิงหน้าทีและการประยุกต์ใช้ใยอาหารจากรำข้าวในขนมปัง
Jittra Singthong,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พฤษภาคม - สิงหาคม 2559

FOOD 8315
ไมโครไบโอต้าในลำไส้: อวัยวะพิเศษของมนุษย์
อรวรรณ ละอองคำ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2560

FOOD 8314
เต้าหู้: ผลิตภัณฑ์อาหารจากถั่วเหลือง
อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2560

FOOD 8313
การประยุกต์ใช้โปรตีนเกษตรในผลิตภัณฑ์อาหาร
สุวีณา จันทพิรักษ์,วรพล เพ็งพินิจ,จุฬาลักษณ์ จารุนุช,หทัยชนก กันตรง,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2560

FOOD 8312
การใช้ธัญพืชในอาหารสุขภาพ
ศันสนีย์ อุดมระติ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2560

PUB 0732
Cook book Royal Project 48
มูลนิธิโครงการหลวง
Full Text
PUB 0731
Cook book Royal Project 44
มูลนิธิโครงการหลวง
Full Text
PUB 0730
Cook book Royal Project 43
มูลนิธิโครงการหลวง
Full Text
Food Journal 47 (3) / 2560
วารสารอาหาร ปีที่ 47 ฉบับที่ 3 / 2560
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วารสารอาหาร ฉบับ E-book
กรกฎาคม - กันยายน 2560

FOOD 8311
การฆ่าเชื้อโดยไม่ใช้ความร้อนในผลิตภัณฑ์อาหารเหลวด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าแบบพัลส์
หทัยชนก กันตรง,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2560

   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [ 23 ] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>