KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3056 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [ 25 ] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8297
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการหมักเพื่อผลิตวุ้นด้วย Acetobacter xylinum TISTR 975 จากน้ำมะม่วง
จินตนา พรมวงษ์ป้อ ,วนิดา โยคนิตย์,จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
เมษายน - มิถุนายน 2560
Full Textx
FOOD 6673
สารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร: สารประกอบ Organically Bound Chlorine ที่ผลิตจากเยื่อกระดาษฟอกขาว
ก่อพงศ์ หงษ์ศรี,สมชาย ศิริเลิศพิทักษ์,ภูวดี ตู้จินดา,วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
พฤษภาคม 2554
Full Textx
PUB 0729
อุตสาหกรรมอาหารไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม...ด้วยฉลากคาร์บอน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เยาวดี คุปตะพันธ์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2553
Full Text
PUB 0728
อิมัลชั่นแบบเบรนหลายชั้น
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สุวิมล อริยประกาย,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2554
Full Text
PUB 0727
แอลฟา-แล็คตัลบูมิน...อาหารสมองสำหรับลูกน้อย
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2556
Full Text
PUB 0726
อาหารล้างพิษ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2553
Full Text
PUB 0725
อาหารต้านไข้หวัด 2009 (H1N1)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2553
Full Text
PUB 0724
อาหารคลายร้อน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2556
Full Text
PUB 0723
สารอาหารสำคัญที่ช่วยลดคอเลสเทอรอลในเลือด
84 เมนูอาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0722
สารอาหารสร้างมวลกระดูกเสริมความแข็งแกร่ง
84 เมนูอาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0721
สารก่อภูมิแพ้อาหาร Food Allergen
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วิภา สุโรจนะเมธากุล,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2554
Full Text
PUB 0716
พลาสติกที่คุณใช้กับอันตรายที่แฝงมา
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2554
Full Text
PUB 0715
ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองชนิดใหม่ รสชาติมาแรง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ช่อลัดดา เที่ยงพุก,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2555
Full Text
PUB 0714
ผลของความดันสูงยิ่งต่อคุณภาพด้านกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาของน้ำใบบัวบก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ปิยะมาศ จานนอก และคณะ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2553
Full Text
PUB 0713
ประโยชน์ของเอ็กโซโพลีแซคคาไรด์ที่ผลิตจากแลคติกแอซิดแบคทีเรีย
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,พัทธินันท์ ภูมิพันธ์,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2554
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [ 25 ] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>