KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [ 26 ] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T000171
จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารหมัก

2536
T000172
อาหารหมักพื้นเมือง

2536
T000184
ตำรับอาหารจากถั่วดำ/เรียบเรียงโดย ทัศนีย์ โรจนไพบูลย์
ทัศนีย์ โรจนไพบูลย์
2524
T000186
เห็ด อาหารสุขภาพเพื่อชีวิตที่สดใส

[2543?]
T000201
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง/จัดหาสนับสนุนโดย ส่วนอุตสาหกรรมเกษตร สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา

[2542?]
T000203
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้กระป๋อง/จัดหาสนับสนุนโดย ส่วนอุตสาหกรรมเกษตร สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา

T000228
อาหารไทย
ทัศนีย์ โรจนไพบูลย์,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2542
T000229
/สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539
T000230
/สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2542
T000231
/สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2542
T000233
/สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2541
T000234
/สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539
T000235
/สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2540
T000236
/สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2540
T000237
/สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2540
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [ 26 ] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>