KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [ 27 ] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T000243
เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตการเกษตร ลูกกวาดและขนมขบเคี้ยว/รวบรวมโดย สุภาศรี ฐาปนะสุต, ธนะชัย พละการมย์

2541
T000245
ระวัง สารพิษในอาหาร
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
2543
T000246
ภาวะและแนวโน้มการผลิตและการใช้อาหารของคนไทย
วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2538
T000257
ไม่มีชื่อเรื่อง
ศิริลักษณ์ ปิ่นเกษร,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2541
T000258
การเก็บรักษาและแปรรูปผลิตผลเกษตร
วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2541
T000259
การตลาดสินค้าประเภทอาหาร
โสภิณ ทองปาน,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2541
T000261
Thai food composition tables/compiled by Prapasri Puwastien ... [et al.]
Prapasri Puwastien
1999
T000262
ลำไยประดับอาหาร
เรณู ปิ่นทอง
2537
T000273
การถนอมและแปรรูปอาหาร
อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์
2540
T000281
โคบอลต์-60 กับผลผลิตการเกษตร
สำเริง พิมพ์ประสาร
2543
T000283
ไม่มีชื่อเรื่อง
ดนยา
2543
T000289
รายชื่อผู้ประกอบการผลิตอาหารแช่เยือกแข็ง

T000290
ความร้อนกับคุณค่าอาหาร
สินันท์
2543
IFRPD T000303
การวิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์ของซอสกล้วย ซอสพริก ซอสมะเขือเทศ
จารุวรรณ์ ศิริพรรณพร
2543
T000306
อาหารกับการฉายรังสี
โกวิทย์ นุชประมูล
2542
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [ 27 ] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>