KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3063 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [ 27 ] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0704
รักษ์สุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภค
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,จุฬาลักษณ์ จารุนุช,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2553
Full Text
PUB 0703
เห็ดทางการแพทย์กับสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ศัลยา คงสมบูรณ์เวช,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2554
Full Text
PUB 0702
หมูปั้นก้อนทรงเครื่อง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส และคณะ,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2555
Full Text
PUB 0701
สารก่อภูมิแพ้ที่ปนเปื้อนในอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วิภา สุโรจนะเมธากุล,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2555
Full Text
PUB 0700
สายพันธุ์ยีสต์สำหรับการหมักไวน์ในอนาคต
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ประมวล ทรายทอง,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2553
Full Text
PUB 0699
วิถีชีวิตแบบสโลว์ฟูดส์...เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2555
Full Text
PUB 0698
แอนโทไซยานินกับประเด็นด้านสุขภาพ: โรคเบาหวานชนิดที่ 2
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,นราพร พรหมไกรวร,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2556
Full Text
PUB 0697
รอยเท้าคาร์บอน...กับอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เยาวดี คุปตะพันธ์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2554
Full Text
PUB 0696
ยีสต์ ผลกระทบเชิงคุณภาพและความปลอดภัยต่อผลิตภัณฑ์อาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ประมวล ทรายทอง,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2553
Full Text
PUB 0695
ยำเกล็ดดาว
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วาสนา นาราศรี,สมจิต อ่อนเหม,เย็นใจ ฐิตะฐาน,เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2554
Full Text
PUB 0694
วิทยาศาสตร์การปรุงอาหาร ตอนที่ 1 จากโมเลกุลในวัตถุดิบ...สู่โมเลกุลในจานอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วิชชา ตรีสุวรรณ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2556
Full Text
PUB 0693
มะรุม...พืชมหัศจรรย์ อาหารต้านโรค
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2554
Full Text
PUB 0692
มหัศจรรย์ไข่ไก่...คุณค่าสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,เย็นใจ ฐิตะฐาน,สมจิต อ่อนเหม,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2554
Full Text
PUB 0691
โภชนาการที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2554
Full Text
PUB 0690
ไฟโตสเตอรอล...ไฟโตนิวเทรียนท์ในน้ำมันรำข้าว
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ประวิทย์ สันติวัฒนา,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2556
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [ 27 ] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>