KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2625 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [ 27 ] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8011
การอยู่รอดของ Salmonella typhimurium ในถั่วงอก และผักกาดหอม ซึ่งรดด้วยน้ำที่มีการปนเปื้อน
หนึ่งฤทัย พรมวงษ์,รชา เทพษร,ปทุมวัน มาตคม,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 8009
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาขนมปังจากแครอทสูตรลดน้ำตาล
ฐิติกานต์ สุขศรี,กมลวรรณแจ้งชัด,อนุวัตร แจ้งชัด,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 8007
เครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
พิทักษ์ คล้ายชม,กิตติรัตน์ ขันคำนันต๊ะ,อภิศักดิ์ พรหมฝาย,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 8006
ผลของระยะการเจริญเติบโตต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด แอนโธไซยานินทั้งหมด และความสามารถต้านออกซิเดชันของผลพิลังกาสา
กันต์กนิษฐ์ จงรัตนวิทย์,ศศิธร ตรงจิตภักดี,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 8005
องค์ประกอบของสารระเหยในน้ำมันหอมระเหยจากผักชีไร่
จิรนันท์ โนวิชัย,สุทัศน์ สุระวัง,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 8003
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมะขาม ผสมใยอาหาร
รมณย์ ฉัตรวิรุฬ,เพ็ญขวัญ ชมปรีดา,วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 8001
ผลของการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟก่อนการทอดต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์แหนมทอด
ณัฎวลิณคล เศรษฐปราโมทย์,ศิรินภา บุญมา,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 8000
การพัฒนาสูตรที่เหมาะสมสำหรับแยมผลไม้รวมชนิดแผ่น
กนกวรรณ ชื่นบาน,กมลวรรณ แจ้งชัด,อนุวัตร แจ้งชัด,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 7999
การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคแยมโดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วยคำถามแบบลำดับขั้น
นงลักษณ์ งามพีระพงศ์,วิษฐิดา จันทราพรชัย,พิสิฎฐ์ ธรรมวิถี,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 7998
การถ่ายทอดพลาสมิดที่มีโปรตีนเรืองแสงสู่ Escherichia coli ที่ทนต่อสภาวะแช่เยือกแข็ง
พรรุจี ศุภดิษฐ์,สุดสาย ตรีวานิช,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 7997
ผลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ความเข้มข้นสูงต่อคุณภาพของมะพร้าวน้ำหอม
จิราพร ชีวาจร,ศศิธร ตรงจิตภักดี,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 7996
การตรวจปริมาณการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาด้วยเทคนิค MPN-PCR และการคัดแยกสายพันธุ์ในระหว่างกระบวนการผลิตผักสดส่งออก
เขมพัษ อ้นท้วม,นิภา โชคสัจจะวาที,วราภา มหากาญจนกุล,พรเพ็ญ มรกตจินดา,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 7994
การประเมินความเสี่ยงของกรดเบนโซอิกในการบริโภคขนมเยลลี่
อุไรวรรณ เต็มแก้ว,วิริพัสย์ อารีกุล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 7993
ผลของ เวลาในการต้มและอุณหภูมิในการทอด ต่อคุณภาพของเห็ดฟางสวรรค์
จรรยา วังนิยม,จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์,นันทนา ศรีจันทึก,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 7992
การใช้เกลความพอดีในการปรับสูตรไส้อั่ว
โสมศิริ สมถวิล,สุจินดา ศรีวัฒนะ,การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 เล่มที่ 5 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [ 27 ] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175   Next >>