KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 531 เรื่อง จากคำค้น ข้าว
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [ 28 ] 29 30 31 32 33 34 35 36   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6657
สภาวะทีี่เหมาะสมที่สุดในการหุงข้าวด้วยความดันเพื่อการผลิตข้าวแช่เยือกแข็ง
วิราศิณี ขุนสุวรรณ,มนัชญา งามศักดิ์,พีรยา โชติถนอม,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 6658
ปริมาณสารออกฤทธิ์ชีวภาพและความคงตัวของสารในรำข้าวสกัด
จินตนา สังโสภา,รำไพ เกณฑ์สาคู,อนุชิตา มุ่งงาม,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 6662
การผลิตเอทานอลและ R-phenylacetylcabinol จากสารผสมระหว่างเศษของแข็งที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องและกากน้ำตาล
วรายุทธ เนติกานต์,นพพล เล็กสวัสดิ์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 6663
ปรับปรุงคุณภาพขนมปังโดยใช้แป้งข้าวหอมมะลิทดแทนแป้งสาลีด้วยไฮดรอกซีโพรีลเมธิลเซลลูโลส
ศรินทร สุวรรณรงค์,ดวงเดือน ภิบาลสิงห์,กมลทิพย์ ธนะรัตน์,ศิริธร ศิริอมรพรรณ,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 6734
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคตีฟเพื่อดูดซับเอทิลีนจากฟางข้าว
ชัยพร สามพุ่มพวง,รังสินี โสธรวิทย์,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
พฤษภาคม - สิงหาคม 2552
Full Textx
FOOD 6922
ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวกล้องงอกต่อสมบัติทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสของคุกกี้สิงคโปร์
อภิญญา เจริญกูล,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เมษายน - มิถุนายน 2553
Full Textx
FOOD 6923
สมบัติและการใช้แป้งข้าวโพดแป้งถั่วหรั่งในคุกกี้ปลอดกลูเตน
กมลทิพย์ เอกธรรมสุทธิ์,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เมษายน - มิถุนายน 2553
Full Textx
FOOD 6971
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคข้าวไม่ขัดสี ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปนิดา น้อยเกิด,ธำรงค์ เมฆโหรา,ปัญญา หมั่นเก็บ,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
พฤษภาคม - สิงหาคม 2554
Full Textx
FOOD 6972
การทดแทนข้าวขาวด้วยข้าวกล้องและข้าวกล้องงอกในขนมจีนแป้งหมัก
ปัณฑณัท วชิรศิริ,กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
ฉบับที่ 3-1
Full Textx
FOOD 6995
การเปรียบเทียบศักยภาพการผลิตและัการค้าข้าวไทยและเวียดนามในตลาดอาเซียน
อัทธ์ พิศาสวานิช,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เมษายน - มิถุนายน 2554
Full Textx
FOOD 7048
คุณลักษณะของข้าวหอมมะลิ (Oryza sativa L.) หลังการขัดสีและเปลี่ยนสภาพธรรมชาติของเอนไซม์น้ำมันรำ
ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล,สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
มกราคม - มีนาคม 2555
Full Textx
FOOD 7049
การศึกษาสารสีแดงและซิตรินินในข้าวแดงที่เตรียมจากข้าวไทย
เอมอร ไชยโรจน์,เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์,ปนัดดา จันทร์เนย,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
มกราคม - มีนาคม 2555
Full Textx
FOOD 7074
การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพในการเพิ่มมูลค่าข้าวโพด
วิชชา ตรีสุวรรณ,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2554
FOOD 7077
ข้าวกล้องดอยและข้าวดอยซ้อมมือ
เยาวดี คุปตะพันธ์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2554
FOOD 7097
คุณภาพด้านจุลินทรีย์ของอาหารฮาลาลพร้อมรับประทานในจังหวัดสงขลาและสตูล
ฉวีวรรณ มลิวัลย์,สุพิชญา จันทชุม,อรัญ หันพงศ์กิตติกูล,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2555
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [ 28 ] 29 30 31 32 33 34 35 36   Next >>