KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [ 28 ] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T000307
โอโซนกับความปลอดภัยในอาหาร
สิริพร สธนเสาวภาคย์
2543
T000310
สารพิษจากเชื้อราที่ตรวจพบในเมล็ดธัญพืชที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์ R.C.
ทัศนีย์ จุฬามรกต
2543
T000314
ถั่วเหลืองกับสุขภาพ
อาณดี นิติธรรมยง,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สมาคมถั่วเหลืองอเมริกัน
2543
T000328
ไม่มีชื่อเรื่อง
ประธาน ประเสริฐวิทยาการ
2543
T000330
ผลิตภัณฑ์ขนมอบเพื่อสุขภาพ
เบคกิ้งสคูล
2543
IFRPD T000339
การผลิตอาหารขบเคี้ยวจากแป้งข้าวกล้องโดยใช้เครื่องวิลเลจเทคเจอร์ไรเซอร์
สมชาย ประภาวัต
2542
T000341
อาหารฉายรังสีไม่ปลอดภัยจริงหรือ
สวัสดิ์ ศรีสุข
2542
T000343
ข้อเสนอแนะสำหรับการใช้คลอรีนในกระบวนการการผลิตอาหารทะเล

2543
T000358
นโยบายของสหภาพยุโรปด้านความปลอดภัยของอาหาร

2543
T000365
อาหารจากสับปะรด

[25__]
T000370
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในกรุงเทพมหานคร
ศิริจรรยา เครือวิริยะพันธ์
2543
T000373
การวิเคราะห์วิตามิน บี ในอาหารทารกโดยวิธีทางจุลชีววิทยา
อรทัย ลีลาพจนาพร
2543
T010008
บริษัท สันติภาพ จำกัด

[2539?]
IFRPD T010014
การพัฒนาขนมกรอบเพิ่มคุณค่าโภชนาการด้วยแป้งถั่วเหลือง โดยกระบวนการเอ็กซทรูชั่น/ประชา บุญญสิริกูล และ จุฬาลักษณ์ จารุนุช
ประชา บุญญสิริกูล
2543
T010015
จุลินทรีย์ปนเปื้อนในกระบวนการหมักวุ้นน้ำมะพร้าวและผลของกรดอะซิติก แอลกอฮอล์ และโปแตสเซียมเมตาไบซัลไฟต์ ต่อการเจริญของแบคทีเรียปนเปื้อน/สุเนตร มนต์วิเศษ ... [และคนอื่นๆ]
สุเนตร มนต์วิเศษ
2543
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [ 28 ] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>