KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 728 เรื่อง จากคำค้น สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [ 29 ] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0591
การประเมินทางประสาทสัมผัสโดยใช้สเกลวัดความพอดี
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วิวัฒน์ หวังเจริญ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2556
Full Text
PUB 0592
การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมปังด้วยอิมัลซิไฟเออร์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ยุทธนา พิมลศิริผล,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2555
Full Text
PUB 0593
การผลิตก๋วยเตี๋ยวด้วยแป้งข้าวมอลต์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ราณี สุรกาญจน์กุล,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2556
Full Text
PUB 0594
การผลิตน้ำใบบัวบกเพื่อสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ราณี สุรกาญจน์กุล,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2553
Full Text
PUB 0595
การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกงเผ็ดและพริกแกงเขียวหวานก้อนอบแห้ง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อันจีรา รัตนเพียร,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2553
Full Text
PUB 0596
การวัดระดับความเข้มข้นที่ทำให้เกิดการรับรู้ ตอนที่ 1
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วิวัฒน์ หวังเจริญ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2554
Full Text
PUB 0597
การวัดระดับความเข้มข้นที่ทำให้เกิดการรับรู้ ตอนที่ 2
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วิวัฒน์ หวังเจริญ,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2554
Full Text
PUB 0598
ข้อกำหนดและเกณฑ์ที่เหมาะสมของปริมาณน้ำตาลที่ควรบริโภค
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
PUB 0600
แกงส้มมะรุมทอดไข่กับกุ้ง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เย็นใจ ฐิตะฐาน,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2554
Full Text
PUB 0601
ข้าวกล้องดอยและข้าวดอยซ้อมมือ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เยาวดี คุปตะพันธ์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2554
Full Text
PUB 0602
ข้าวตังหน้าตั้ง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สมจิต อ่อนเหม,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2555
Full Text
PUB 0603
ข้าวปั้นหน้าปลาแซลมอน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วาสนา นาราศรี,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2556
Full Text
PUB 0604
ข้าวผัดไก่
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษา ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2556
Full Text
PUB 0605
ไข่สอดไส้ปลาสามรส
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เย็นใจ ฐิตะฐาน,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2554
Full Text
PUB 0606
คุณค่าทางโภชนาการและความเป็นพิษระดับเซลล์ของเส้นใยปาล์ม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วิภาภรณ์ ณ ถลาง,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2554
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [ 29 ] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49   Next >>