KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 91 เรื่อง จากคำค้น การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
   หน้า : 1 2 [ 3 ] 4 5 6 7   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6862
การช้เทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรดในช่วงคลื่นสั้นสำหรับการหาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ในผลมังคุด
อาทิตย์ จันทร์หิรัญ,สนธิสุข ธีรชัยชยุติ,วารุณี ธนะแพสย์,ศุมาพร เกษมสำราญ,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6863
ผลของความร้อนจากกระบวนการผลิตอาหารไก่เม็ดต่อการรอดของ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 ที่เอ็นแคปซูเลชั่นด้วยเจลอะลูมิเนียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส
อารีย์วัลย์ วนาอุปถัมภ์กุล,ภคมน จิตประเสริฐ,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6864
การศีกษากระบวนการผลิตกล้วยน้ำว้าทอดกรอบ
วรพรรณ บัญชาจารุรัตน์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6865
กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดคลอโรฟีลล์ด้วยเอทานอลจากผักเหมียง
เยาวดี รุ่งเรือง,สุพิชญา จันทะชุม,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6866
ศักยภาพการเป็นแอนติออกซิแดนท์และองค์ประกอบของสารฟีนอลิกจากเนื้อในเมล็ดมะม่วงที่สกัดหลายวิธี
พิชญอร ไหมสุทธิสกุล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6867
การปรับปรุงวัสดุกันกระแทกเยื่อขึ้นรูปจากเส้นใยปาล์มสำหรับการบรรจุ
สิทธิพงศ์ สาธะวงค์,วรัญญู ศรีเดช,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6868
การใช้ยางธรรมชาติอิพอกไซด์ (ENR) เพื่อดัดแปรสมบัติของฟิล์มเจลาตินจากวัว: ผลของอัตราส่วนระหว่างเจลาตินต่อ ENR และปริมาณหมู่อิพอกซิใน ENR
พรสวรรค์ ชำนาญเวชกิจ,ธรรมนูญ โปรดปราน,สุทธวัฒน์ เบญจุกุล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6869
ผลของระดับการไฮโดรไลซิสและน้ำหนักโมเลกุลของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ต่อสมบัติของฟิล์มย่อยสลายได้จากพอลิเมอร์ผสมระหว่างโปรตีนไมโอไฟบริลกล้ามเนื้อปลาและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์
ณัฏฐาพร ลิ่มพรรณ์,สุรสิทธิ์ ประสารปราน,สุทธวัฒน์ เบญจกุล,ธรรมนูญ โปรดปราน,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6870
ผลของสารสกัดพรอพอลิสต่อการเกิดกลิ่นหืนของผลิตภัณฑ์มายองเนส
สุทธินันท์ สันติประเสริฐ,ยุทธนา พิมลศิริผล,รมณี สงวนดีกุล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6871
ผลของสารสี Monascus จากปลายข้าวในการยับยั้งการหืนในผลิตภัณฑ์กุนเชียงหมู
กิติศาสตร์ กระบวน,กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ,วรสิทธิ์ โทจำปา,ธีรพร กงบังเกิด,นิติพงศ์ จิตรีโภชน์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6872
สมบัติเชิงกลและสัณฐานวิทยาของ พอลิแลคติก แอซิด / ยางธรรมชาติอิพอกไซด์ / ออร์กาโนเคล์ นาโนคอมโพสิท
เรณุมาศ ทิพย์มณี,รัตนวรรณ มกรพันธุ์,ธาริณี นามพิชญ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6873
การคัดเลือกสาหร่ายขนาดเล็กที่แยกได้ในประเทศไทยเพื่อการผลิตไบโอดีเซล
สมฤทัย สิงหสุวรรณ,วรรณา ชูฤิทธิ์,วิรัตน์ วานิชย์ศรีรัตนา,สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล,ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์,ณัฐภาส ผู้พัฒน์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Text
FOOD 6874
ลักษณะสารยับยั้งในน้ำเลี้ยงเชื้อปราศจากเซลล์จากแลคโตบาซิลัสที่แยกมาจากลำไส้ไก่
ชลดา น้อยจันทิระ,สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ,สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6875
การศึกษากระบวนการและสภาวะที่เหมาะสมในการทอดเมล็ดขนุนภายใต้สภาวะสูญญากาศ
ปรย เสาวลักษณ์,ธงชัย สุวรรณสิชณณ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6876
การพัฒนามายองเนสเสริมสารสกัดจากเปลือกมะนาว และอบเชย
สุภาพร พาเจริญ,พัชรี ตั้งตระกูล,กมลวรรณ แจ้งชัด,อนุวัตร แจ้งชัด,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
   หน้า : 1 2 [ 3 ] 4 5 6 7   Next >>