KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 37 เรื่อง จากคำค้น การยอมรับ
   หน้า : 1 2 [ 3 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7694
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเครื่องหมาย อย. ของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์อาหาร
วิยุวรรณ กอบัว,ปัญญา หมั่นเก็บ,ธำรง เมฆโหรา,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
มกราคม-เมษายน 2559
Full Textx
FOOD 7948
ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวสีนิลต่อคุณภาพของบัตเตอร์เค้ก
อุทัยวรรณ ทองทั้งวงศ์,สุนทรี สุวรรณสิชณน์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 8004
การยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์บัตเตอร์เค้กจากแป้งข้าวหอมมะลิ แป้งข้าวเหนียว และแป้งข้าวผสม
ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล,ศุมาพร เกษมสำราญ,เพ็ญขวัญ ชมปรีดา,วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,ธงชัย สุวรรณสิชณน์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
FOOD 8070
ผลของการใช้กะทิที่แตกต่างกันต่อการยอมรับทางประสาทสัมผัส และคุณค่าทางโภชนาการของขนมทองม้วน
ฤทัย เรืองธรรมสิงห์,น้องนุช ศิริวงศ์ ,ศุภิสรา ธนาพงษ์ภิชาติ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8265
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมการผลิตข้าวไรซ์เบอรี่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรี
วัลย์ลิกา พลเสน,สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช,ทิพวรรณ ลิมังกูร,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
มกราคม - เมษายน 2560
Full Textx
FOOD 8495
คุณภาพทางเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยาของปลาส้มที่จาหน่ายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อการยอมรับของผู้บริโภค
ปวีณา รัตนเสนา,พิทยา ใจคา,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
Full Text
FOOD 8499
ผลของการใช้สารทดแทนน้ำตาลต่อคุณภาพของกัมมี่เยลลี่ดาหลา
กมลทิพย์ กรรไพเราะ,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
Full Text
   หน้า : 1 2 [ 3 ]   Next >>