KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 531 เรื่อง จากคำค้น ข้าว
   หน้า : 1 2 [ 3 ] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T950139
ไม่มีชื่อเรื่อง

1994
IFRPD T950264
ข้าวต้มหลายชนชั้น
ลุงอึด
2538
KU T950304
ลู่ทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว
วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
2537
T950376
อาหารเพื่อมวลมนุษย์

2538
T960008
ผลของพันธุ์ข้าวโพดหวานและความร้อนต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ข้าวโพดทั้งเมล็ดบรรจุกระป๋อง/ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล และรัชฎา ตั้งวงศ์ไชย
ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล
2538
IFRPD T960055
การศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแบบผสมผสานกับการพัฒนาชนบทลพบุรี/มัณฑนา ร่วมรักษ์ ... [และคนอื่นๆ]
มัณฑนา ร่วมรักษ์
2538
T960102
สมุดรายงานสถิติภาค ภาคเหนือ

2537
T960104
การบรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายข้าวของรัฐบาล/โดย ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี นายอำนวย วีรวรรณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
[2537?]
T960105
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวกับการผลิตข้าว/บรรยายโดย อัญชลี อุไรกุล

2537
T960106
กลยุทธ์ในการแข่งขันกับตลาดโลก/บรรยายโดย ศิริพล ยอดเมืองเจริญ

2537
T960107
การผลิตข้าวเพื่อการค้า/บรรยายโดย มนตรี คงตระกูลเทียน

2537
T960108
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว/บรรยายโดย ไมตรี แนวพนิช

2537
T960181
การผลิตข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูป

2538
IFRPD T960268
การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารว่างจากแป้งข้าวโพดที่ผลิตโดยเครื่องคุกเกอร์เอ็กซ์ทรูดเดอร์/เยาวดี คุปตะพันธ์ .. [และคนอื่นๆ]
เยาวดี คุปตะพันธ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2539
T960298
ข้าวสาลี
ณรงค์ นิยมวิทย์
2538
   หน้า : 1 2 [ 3 ] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   Next >>