KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 138 เรื่อง จากคำค้น คุณภาพ
   หน้า : 1 2 [ 3 ] 4 5 6 7 8 9 10   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T000305
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
อภิญญา จุฑางกูร
2543
T000345
การวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

2542
T000367
การประเมินผลคุณลักษณะของขนมปัง
มิสเตอร์เบรด
2543
T010034
ระบบประกันคุณภาพสำหรับอาหารที่มีความเป็นกรดต่ำ ในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว (Retortable Pouch)/พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล
พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล,สถาบันอาหาร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
2542
T010092
การลดขั้นตอนกระบวนการจัดการเนื้อสัตว์จากการชำแหละซากอุ่น ร่วมกับการบ่มเนื้อเพื่อปรับปรุงคุณภาพเนื้อโคขุน/จุฑารัตน์ เศรษฐกุล, ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ และ คมแข พิลาสมบัติ
จุฑารัตน์ เศรษฐกุล
2542
T010093
การชำแหละซากอุ่นต่อคุณภาพเนื้อสุกร/จุฑารัตน์ เศรษฐกุล, ภัทราภรณ์ เชื้อนันตา และ รุจริน ลิ้มศุภวานิช
จุฑารัตน์ เศรษฐกุล
2542
T010205
มารู้จักโปรตีนในเนื้อปลากันเถอะ/วรางคณา สมพงษ์
วรางคณา สมพงษ์
2541
T010503
อุตสาหกรรมอาหารไทย และการรับมือกับมาตรการ Traceability หรือมาตรการสืบแหล่งที่มาของอาหาร/กฤษณา พงษ์ศรีเจริญสุข
กฤษณา พงษ์ศรีเจริญสุข
2544
T020153
การทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์อาหาร/วิสิฐ จะวะสิต
วิสิฐ จะวะสิต
2534
IFRPD T020207
การวิเคราะห์ลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหารเส้น เพื่อการควบคุมคุณภาพ/วิภา สุโรจนะเมธากุล
วิภา สุโรจนะเมธากุล
2545
T020248
ซูริมิและการปรับปรุงคุณภาพ/อรวรรณ คงพันธุ์, พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล และ จิราภรณ์ รุ่งทอง
อรวรรณ คงพันธุ์
2545
T030147
Gluten Index - ดัชนีชี้คุณภาพแป้งสาลี/รัตนันท์ พรรณารุโณทัย
รัตนันท์ พรรณารุโณทัย
2544
T030150
ไม่มีชื่อเรื่อง

2546
T030217
สู่มาตรฐานและความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร/นฤมล คงทน และ สุนทรีย์ เกตุคง
นฤมล คงทน
2546
T040004
การทดสอบผู้บริโภค (Consumer Test)และการสร้างผังความชอบของผู้บริโภค (Preference Mapping): การวัดทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์อาหารในเชิงปริมาณ/วิลัศนา โพธิ์ศรี
วิลัศนา โพธิ์ศรี
2546
   หน้า : 1 2 [ 3 ] 4 5 6 7 8 9 10   Next >>