KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 44 เรื่อง จากคำค้น พลาสติก
   หน้า : 1 2 [ 3 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T060055
การยืดอายุการเก็บขนมเปี๊ยะไส้ถั่วกวนโดยการลด aw ของส่วนไส้ การใช้ฟิล์มพลาสติกและสารดูดความชื้น/ปิยะนุช คันโธ และสุคนธ์ชื่น ศรีงาม
ปิยะนุช คันโธ
2546
T070016
อิทธิพลของ Sucrose Ester ที่มีต่อชมพู่พันธุ์ทับทิมจันทร์/ธีรพงศ์ แสนยศ ... [และคนอื่นๆ]
ธีรพงศ์ แสนยศ
2549
T070320
การตรวจวิเคราะห์ภาชนะพลาสติกบรรจุเครื่องดื่มเพื่อนำกลับมาใช้ทำเส้นใยพอลิเอสเทอร์/เผ่าเกียรติ เลิศพลากร, ศรัญญา ธนโสภิต และ มาลินี ชัยศุภกิจสินธ์
เผ่าเกียรติ เลิศพลากร
2549
FOOD 6005
การสังเคราะห์น้ำมันถั่วเหลือง/พิมพ์ชนก ไสไทย ... [และคนอื่นๆ]
พิมพ์ชนก ไสไทย
2550
FOOD 6243
การศึกษาความปลอดภัยของขวดพลาสติกชนิดขาวขุ่นที่ใช้บรรจุน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท : กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์
ทอง บุญยศ
2551
FOOD 6272
ผลของบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพของน้ำพริกน้ำเงี้ยว/ศรายุทธ การีมี ... [และคนอื่นๆ]
ศรายุทธ การีมี,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
FOOD 6575
การวิเคราะห์ปริมาณพลวงที่ละลายออกมาจากภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารชนิดพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต
ศศิธร หอมดำรงค์วงค์ และ อุมา บริบูรณ์
มกราคม - มีนาคม 2552
Full Textx
FOOD 6722
อันตรายจากภาชนะหุงต้มในครัว
สุนิสา ช้างพลาย,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
มิถุนายน - กันยายน 2553
Full Textx
FOOD 7344
พลาสติกชีวภาพจากกลูเตนข้าวสาลี
แก้วตา แก้วตาทิพย์
Full Textx
FOOD 7517
การพัฒนากระดาษลามิเนตด้วยฟิล์มไคโตแซนต่อการขึ้นรูปกล่องบรรจุอาหาร
ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ,วรรณิศา กิจไธสง,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2553- พฤษภาคม 2554
Full Textx
FOOD 7628
การศึกษาความปลอดภัยของขวดพลาสติกชนิดขาวขุ่นที่่ใช้บรรจุน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท : กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์ฺ
ทอง บุญยศ,วารสารอาหารและยา
มกราคม-เมษายน 2551
FOOD 7765
การใช้สารพลาสติไซเซอร์เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของพลาสติกย่อยสลายได้จากโปรตีนที่่ละลายน้ำของเนื้อปลา
ระพีพรรณ สายแวว,ชไพรพร ควบพิมาย,ปวเรศวร์ อินทุเศรษฐ,เอกสารวิชาการฉบับที่ 7/2558
Full Text
FOOD 7939
ผลของการบรรจุภายใต้บรรยากาศดัดแปลงต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของเนื้อหอยลายพร้อมปรุง (Paphia undulata)
จุฑามาศ เขื่อนขันธ์เจริญ,พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์,ชลนิษา ช้างยัง,มณฑิรา นพรัตน์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
PUB 0846
Food Journal 41 (4) / 2554
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
   หน้า : 1 2 [ 3 ]   Next >>