KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 [ 3 ] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T930211
อุตสาหกรรมอาหาร

2534
KU T930215
อาหารจากแลคติคแอสิดแบคทีเรียในประเทศไทย
วิเชียร ลีลาวัชรมาศ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2534
T930227
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการฉายรังสีอาหาร
ภักดี โพธิศิริ
2531
T930232
ผลของอาหารมังสวิรัติต่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
2535
T930236
ผลของการฉายรังสีต่อคุณค่าทางอาหาร
ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์
2531
IFRPD T930239
การฝึกอบรม เรื่อง หลักพื้นฐานการแปรรูปอาหาร ให้แก่ บุคลากรกรมการฝึกหัดครู/จัดโดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16-26 สิงหาคม 2536
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2536
KU T930258
อุตสาหกรรมอาหารจาก ธัญชาติ เมล็ดถั่ว และพืชหัวของไทยในอนาคต
อรอนงค์ นัยวิกุล
2536
T930260
ภาวะการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปของไทย
กันตา จิตตั้งสมบูรณ์
2536
T940001
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพประเภทบริโภค

2536
T940003
ฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร
จารุนี วิวัชรโกเศศ
2536
T940004
การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร (อาหาร)ในภาคเหนือตอนล่าง
สายพิณ มณีพันธ์
2537
IFRPD T940019
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของขนมปังและคุกกี้ที่มีใยอาหารสูง/เพลินใจ ตังคณะกุล...[และคณะ]
เพลินใจ ตังคณะกุล
2536
T940045
ประโยชน์และผลิตภัณฑ์จากกล้วย/รวบรวมโดย กองส่งเสริมเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

2537
T940046
ฟายเทตในอาหารทะเลกระป๋องเพื่อส่งออก

2536
T940055
การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการนับจำนวนและแยกเชื้อจุลินทรีย์จากซีอิ๊ว และเต้าเจี้ยว I.การใช้กรดโปรปิโอนิคและเอธิลแอลกอฮอล์ เป็นสารคัดเลือกในการนับจำนวนยีสต์จากน้ำหมักซีอิ๊ว
จารุณี มีจุ้ย
   หน้า : 1 2 [ 3 ] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>